Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-88: Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

RK-19-2018-88.pdf, RK-19-2018-88pr01.xls , RK-19-2018-88pr02.pdf , RK-19-2018-88pr03.doc

Číslo materiálu 88
Číslo jednací RK-19-2018-88
Název Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Krajská komise pro hodnocení obcí krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 vyhlásila dne 11. 6. 2018 výsledky za Kraj Vysočina. Cílem soutěže Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se celkem přihlásilo 25 obcí z Kraje Vysočina. Krajská komise určila vítěze – obec Vepříkov, okr. Havlíčkův Brod (viz materiál RK-19-2018-88, př. 2), která postoupí do celostátního kola. Obcím byla udělena následující ocenění:

 

Zlatá stuha – krajský vítěz

Obec: Vepříkov, okres: Havlíčkův Brod                                   

 

Modrá stuha – za společenský život

Obec: Dlouhé, okres: Žďár nad Sázavou                       

 

Bílá stuha – za činnost mládeže

Obec: Jiřice, okres: Pelhřimov                

 

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Obec: Číměř, okres: Třebíč

 

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Obec: Havlíčkova Borová, okres: Havlíčkův Brod

 

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

Obec: Věžnice, okres: Havlíčkův Brod

 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova

 

Kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu

Obec Rohozná: Kaple sv. Václava v Rohozné, okres: Jihlava

 

Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby

Obec Štěpkov: Hasičská zbrojnice, okres: Třebíč

 

Kategorie C – nové venkovské stavby

Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě: Kaple sv. Anny, okres: Žďár nad Sázavou

 

 

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

Obec: Horní Ves, okres: Pelhřimov

 

Diplom za vzorné vedení kroniky

Obec: Smrčná, okres: Jihlava

 

Diplom za rozvíjení lidových tradic

Obec: Oudoleň, okres: Havlíčkův Brod

 

Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce

Obec: Dolní Město, okres: Havlíčkův Brod

 

Diplom za příkladný rozvoj meziobecní a mezinárodní spolupráce

Obec: Víska u Chotěboře, okres: Havlíčkův Brod

 

Diplom za společenský život v obci

Obec: Rudíkov, okres: Třebíč

 

Diplom za příkladnou ekologickou výchovu mládeže

Obec: Nové Veselí, okres: Žďár nad Sázavou

Návrh řešení

Obce oceněné v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 věnují velkou pozornost rozvoji venkova. Soutěž má smysl nejen pro ocenění rozsáhlé činnosti obecních zastupitelstev a občanských aktivit, ale také jako účinný propagátor venkova, jako slušně vedená lobby ve prospěch podmínek života na venkově, jako veřejný projev všeho toho, čím venkov přispívá k budování našeho kraje. Proto se patří poděkovat všem obcím, které se zúčastnily této soutěže.

Na základě výše zmíněného navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) Radě Kraje Vysočina poskytnout finanční dary oceněným obcím dle materiálu RK-19-2018-88, př. 1. S poskytnutím darů vítězům krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 bylo počítáno při sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 v kapitole Regionální rozvoj. Vzor darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru je obsahem materiálu RK-19-2018-88, př. 3. Na základě doporučení hodnotitelské komise ORR navrhuje rozdělit částku 400 000 Kč.

O finančním a věcném daru v celkové hodnotě 130 000 Kč pro Obec Vepříkov, která získala titul Vesnice Kraje Vysočina 2018, rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 19. 6. 2018.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 je počítáno s finančními prostředky na realizaci soutěže Vesnice roku.

Odbor informatiky

Dary byly zaevidovány v systému O02640.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dary obcím z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-19-2018-88, př. 1 ve výši a struktuře dle materiálu RK-19-2018-88, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2018-88, př. 3.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz