Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-90: Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

RK-19-2018-90.pdf, RK-19-2018-90pr01.pdf , RK-19-2018-90pr02.doc

Číslo materiálu 90
Číslo jednací RK-19-2018-90
Název Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval Z. Čížková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotace Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČO 680 81 758 na realizaci projektu „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“.

Dne 14. 11. 2017 souhlasila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 2059/36/2017/RK se zapojením Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. do projektu „Areál těžby stříbra 13 století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana. (“Rada kraje bere na vědomí informace o projektech Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou dle materiálu RK-36-2017-96, př. 3, Josef Dobiáš (1888 - 1972) Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin dle materiálu RK-36-2017-96, př. 4 a Areál těžby stříbra 13. Století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana dle materiálu RK-36-2017-96, př. 5 a způsobu případného spolufinancování dle informací uvedených v materiálu RK-36-2017-96; souhlasí se zapojením: Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 55, Jihlava, IČO: 00090735 do projektu Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou, dle materiálu RK-36-2017-96, př. 3 a projektu Areál těžby stříbra 13. Století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana, dle materiálu RK-36-2017-96, př. 5;)

Výše uvedené projekty byly předloženy do výzvy Akademické rady AV ČR, v rámci které jsou podporovány projekty s důrazem na regionální výzkum.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje radě kraje schválit poskytnutí dotace ve výši 160 000 Kč Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČO 680 81 758, dle materiálu RK-19-2018-90, př. 1 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-19-2018-90, př. 2. V rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Regionální rozvoj na rok 2018 nebylo s výdaji na poskytnutí dotace Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČO 680 81 758 počítáno. Ke krytí výdajů na poskytnutí dotace na akci „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“, navrhuje ORR schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3329 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 160 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 40 534 tis. Kč.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - O02638.0001.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČO 680 81 758, na realizaci akce „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ ve výši 160 000 Kč dle materiálu RK-19-2018-90, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2018-90, př. 2;

     

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 160 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 160 000 Kč na poskytnutí dotace.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz