Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-94: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“

RK-19-2018-94.pdf

Číslo materiálu 94
Číslo jednací RK-19-2018-94
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí třetí části dotace ze strany poskytovatele dotace projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“, který je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) prioritní osy 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, kde je jednou z podporovaných oblastí oblast 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek.

Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 790/15/2017/RK ze dne 25. 4. 2017 schválila rada kraje projektovou žádost a rozhodla o předložení v rámci výzvy OPŽP (Usnesení 790/15/2017/RK Rada kraje schvaluje znění Projektové žádosti dle materiálů RK-15-2017-55, př. 1; znění Analýzy proveditelnosti dle materiálu RK-15-2017-55, př. 2; znění plné moci dle materiálu RK-15-2017-55, př. 3; rozhoduje předložit projektovou žádost dle materiálů RK-15-2017-55, př. 1 do 67. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020;

Doporučuje zastupitelstvu kraje: schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 70 000 000 Kč na zvláštní účet kraje, který bude založený a určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II s tím, že finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu; vzít na vědomí rizika uvedená v materiálu RK-15-2017-55, př. 4, schválit spolufinancování projektu ve výši dle materiálu RK-15-2017-55, př. 4 varianta 2.)

Projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ je ze 100 % financován poskytovatelem dotace (Ministerstvo Životního prostředí (dále jen „MŽP“), zprostředkující subjekt Státní fond životního prostředí). První část (50%) dotace ve výši 119 400 000 Kč byla poskytnuta kraji na účet ČNB dne 17. 7. 2017 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005158 vydaného dne 9. 6. 2017. Na základě Žádosti o platbu č. 3 byla připsána kraji na účet ČNB dne 12. 6. 2018 třetí část dotace ve výši 1 279 300,80 Kč. Následně budou finanční prostředky z účtu ČNB převedeny na zvláštní účet projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ č. ú.: 4211011859/6800.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o celkovou částku 1 279 300,80 Kč přijatou ze strany „MŽP“. Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve výši 1 279 300,80 Kč poskytnutých „MŽP“ na financování projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“.

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 1 279 300,80 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz