Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-96: Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-19-2018-96.pdf, RK-19-2018-96pr01.pdf , RK-19-2018-96pr02.pdf

Číslo materiálu 96
Číslo jednací RK-19-2018-96
Název Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o souhlas s darováním nemovitosti, která je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.

Dle čl. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace, která je obsahem materiálu RK-19-2018-96, př. 1 je příjemce povinen nakládat nejméně do 31. 12. 2025 s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle této Smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina pronajmout nebo převést majetek pořízený z poskytnuté dotace a nemovitost, ve které byla akce realizována, po tuto dobu na jinou osobu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádost o vyslovení souhlasu s převodem nemovité věci dle materiálu RK-19-2018-96, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tuto uvedenou žádost posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvě a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž celé znění je obsahem materiálu RK-19-2018-96, př. 1, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-19-2018-96, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0537 za podmínek uvedených v materiálu RK-19-2018-96, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz