Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-97: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - zpracování studie „Historie bramborářství na Vysočině“.

RK-19-2018-97.pdf, RK-19-2018-97pr01.pdf , RK-19-2018-97pr02.pdf

Číslo materiálu 97
Číslo jednací RK-19-2018-97
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - zpracování studie „Historie bramborářství na Vysočině“.
Zpracoval J. Merunková, L. Vondrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál se zabývá zpracováním studie „Historie bramborářství na Vysočině“ (dále jen „Studie“).

Zástupci Kraje Vysočina a Českého bramborářského svazu, z. s. (dále jen „Svaz“)

dlouhodobě konzultují otázku, jak zlepšit situaci v oblasti bramborářství na Vysočině a pomoci vhodnější propagaci regoinální plodiny. Svaz se obrátil na samosprávu Kraje Vysočina se žádostí o financování studie „Historie bramborářství na Vysočině“ příloha materiálu RK-19-2018-97, př. 1.

Bramborářství má v  Kraji Vysočina dlouholetou tradici, stále je více jak třetina veškeré domácí produkce brambor pěstována v našem kraji.

 

Zdroj dat: ČSÚ

 

Českým spotřebitelům je třeba stále připomínat kvalitu brambor, propagovat jejich konzumaci a s ní související otázku krátkých dodavatelsko-odběratelských řetězců. V současné době není zpracován prokazatelný a skutečný příběh o domácí produkci konzumních brambor v Kraji Vysočina, který by byl prezentován široké spotřebitelské veřejnosti. Radní pro oblast zemědělství a životní prostředí inicioval schůzku se zástupci Svazu, zápis z jednání je přílohou materiálu

RK-19-2018-97, př. 2. Vhodným zpracovatelem uvedené studie se jeví v našem kraji působící Výzkumný ústav bramborářský, s.r.o. (dále také „VÚB“), který se plně zabývá problematikou pěstování brambor, má dlouholetou tradici, odborné pracovníky, publikační zkušenosti a množství podkladových materiálů k vypracování Studie. Pracovníci jsou členy řady národních a mezinárodních společností jako jsou např.:

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje zadat zpracování studie „Historie bramborářství na Vysočině“ ve výši 196 020,00 Kč včetně DPH, která bude obsahovat minimálně údaje v rozsahu:

 

  1. Historii bramborářství na Vysočině. Zdokumentuje první zmínky o pěstování brambor a následném vývoji bramborářství na Vysočině, včetně historických obchodních praktik. Například prodej brambor mimo Vysočinu do měst jako je Praha, Vídeň apod. Při zpracování se zaměřit např. na klíčové sousloví „brambory z Vysočiny“, a jemu podobné výrazy.

     

  2. Popis specifických klimatických a půdních podmínek pro pěstování brambor na Vysočině v porovnání s ostatními regiony ČR a Evropy.

     

  3. Popis specifické kvality a senzorických vlastností na Vysočině vypěstovaných konzumních brambor v porovnání s ostatními regiony ČR a Evropy.

     

  4. V souvislosti s předchozími body zadání vymezit Vysočinu jako specifický geografický útvar a řešené území zakreslit do katastrální mapy. 

 

    5.  V grafické podobě, v co nejdelší časové řadě uvést spotřebu, dovoz, vývoz či   další  

          zajímavé údaje z oblasti konzumních brambor.

 

Dále uzavřít smlouvu o dílo na vypracování studie „Historie bramborářství na Vysočině“ s VÚB z důvodu téměř stoleté historie tohoto ústavu a mnohých zkušeností se zpracováním odborných publikací. Dle písemných zdrojů můžeme dohledat, že krátce po první světové válce a vzniku Československé republiky začal vyvíjet v roce 1920 činnost soukromý Výzkumný ústav bramborářský v Německém Brodě. V rámci VÚB existuje knihovna, která je evidována ministerstvem kultury jako specializovaná knihovna. Knihovní fond obsahuje především odborné monografie, periodika, metodiky, výzkumné a cestovní zprávy, které jsou zaměřeny na zpracování odborných informačních pramenů z oblasti pěstování, šlechtění, výživy, ochrany a využití brambor. Dalším z důvodů proč zadat tuto Studii právě VÚB je i odbornost pracovníků VÚB, kteří jsou zdatní v problematice bramborářství, o čemž svědčí řada výzkumných projektů, jejichž detaily jsou uvedeny na stránkách Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací https://www.rvvi.cz/cea?s=subjekty&ss=detail&n=0&h=ico%3A60109807.

Po zpracování Studie budou informace předány široké spotřebitelské veřejnosti a mediálně prezentovány. Dále bude Studie představena odborné veřejnosti (pěstitelům brambor) na podzim letošního roku na 28. bramborářských dnech v Havlíčkově Brodě. Studie bude předložena Radě Kraje Vysočina, předána členům Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina, zástupcům Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a Asociaci soukromého zemědělství ČR. Zpracování Studie by mělo přispět i k dalšímu vyjednávání na Ministerstvu zemědělství v oblasti bramborářství, tak jako tomu bylo při zpracování studie v roce 2016, která byla zpracována pod názvem „Zpráva o živočišné výrobě v Kraji Vysočina“, která se týkala problematiky v živočišné výrobě.

S finančními prostředky na výše uvedenou Studii nebylo v rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství na kapitole Zemědělství počítáno, z tohoto důvodu navrhujeme provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 196 020 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 196 020 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 40 534 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 196 020 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 196 020 Kč na zpracování studie „Historie bramborářství na Vysočině“.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz