Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2020-03: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“

RK-19-2020-03.pdf, RK-19-2020-03pr01.pdf

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-19-2020-03
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 12. 2018 usnesením 0723/08/2018/ZK Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“). Finanční prostředky na realizaci Zásad jsou navrženy v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, na kapitole Informatika v celkové výši 7 000 tis. Kč. V souladu se Zásadami byla v lednu 2020 vyhlášena Výzva k  předkládání projektů č. 1 roku 2020, která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový rozpočtovaný objem finančních prostředků na realizaci výzvy č. 1 činí 7 000 tis. Kč. Žádosti byly v rámci této výzvy předkládány do 6. 3. 2020. Usnesením 0512/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 schválila rada kraje celkem 27 projektů, na jejichž realizaci byla rozdělena částka 5 762 675 Kč s tím, že příspěvky budou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytnuty po předložení Závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu po ukončení jeho realizace. O přiznání příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím rozhoduje rada kraje.

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 331 092 Kč (z toho investiční příspěvek ve výši 145 195 Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši 185 897 Kč) na financování projektu „SŠPTA JI - IT Technologie 2020“. Projekt byl zpracován v souladu s výzvou. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání příspěvku byla doručena na krajský úřad ve stanoveném termínu spolu s kopiemi příslušných účetních dokladů a fotodokumentací. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku a Závěrečná zpráva a finanční vypořádání příspěvku je obsahem materiálu RK-19-2020-03, př. 1.

Návrh řešení

Odbor informatiky vyhodnotil předložené podklady a navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava ve výši 331 092 Kč na krytí výdajů spojených s realizací projektu. V této souvislosti je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika včetně změny závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (ÚZ 00166).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 331 092 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 185 897 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 145 195 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku  185 897 Kč a "Investiční příspěvek" o částku 145 195 Kč u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na krytí výdajů spojených s financováním projektu „SŠPTA JI - IT Technologie 2020“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz