Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2020-19: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

RK-19-2020-19.pdf, RK-19-2020-19pr01.pdf , RK-19-2020-19pr02.docx , RK-19-2020-19pr03.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-19-2020-19
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Vlčková, M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) se obrátila na zřizovatele s žádostí o souhlas s obměnou ultrazvukového přístroje (dále také „ultrazvuk“) pro gynekologickou ambulanci a o pomoc s jeho financováním dle materiálu RK-19-2020-19, př. 1.

Současný ultrazvukový přístroj byl pořízen 6. 10. 2009 a dne 17. 4. 2020 došlo k poruše ovládání numerické klávesnice přístroje. Servisním technikem autorizovaného servisu byla zjištěna závada na základní desce. Vzhledem ke stáří přístroje a ukončené servisní podpoře je velice obtížné sehnat potřebné díly. Dle doporučení servisního technika je oprava nerentabilní. V současné chvíli nemá nemocnice zajištěno finanční krytí pro řešení této havárie.

Nemocnice předložila odboru zdravotnictví žádost o pomoc s financováním pořízení nového ultrazvuku, a to formou dotace ve výši 30% a dále pak zápůjčky ve výši 30% z předpokládané pořizovací ceny přístroje. Dle předběžných nabídek se pořizovací cena pohybuje okolo 1 999 000 Kč. Zbývající část výdajů ve výši 40 % z předpokládané pořizovací ceny bude hradit nemocnice z vlastních zdrojů.

Dle žádosti nemocnice je navrhováno schválit dotaci pro nemocnici na financování nového ultrazvuku ve výši 599 700 Kč a smlouvu o zápůjčce pro nemocnici na financování nového ultrazvuku ve výši 599 700 Kč dle materiálu RK-19-2020-19, př. 2.

Návrh řešení

Na základě předložené žádosti nemocnice navrhuje odbor zdravotnictví radě kraje:

  • souhlasit s obměnou ultrazvuku pro gynekologické ambulanci nemocnice;
  • schválit poskytnutí investičního příspěvku pro nemocnici ve výši 599 700 Kč na úhradu 30% z předpokládané pořizovací ceny nového ultrazvuku;
  • doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí zápůjčky pro nemocnici na financování nového ultrazvuku ve výši 599 700 Kč na úhradu 30% z předpokládané pořizovací ceny nového ultrazvuku.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

Zápůjčka byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace: O02978 (RK-19-2020-19, př. 3)

Návrh usnesení souhlasí

s obměnou ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 599 700 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 599 700 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 599 700 Kč za účelem úhrady maximálně 30 % z předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci;
ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví:

  • žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci ve výši 30% z předpokládané pořizovací ceny, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí;
  • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci ve výši 30% z předpokládané pořizovací ceny;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 30 % z celkových výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci ve výši 599 700 Kč dle materiálu RK-19-2020-19, př. 2;
  • schválit převod finančních prostředků ve výši 599 700 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 599 700 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz