Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2020-28: Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV."

RK-19-2020-28.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-19-2020-28
Název Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV."
Zpracoval R. Sýkora, M. Fejt
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o přijetí dotace ve výši 2 570 393,70 Kč za první etapu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.

Cílem projektu je vytvořit v Měříně komunitní domácnosti pro 12 klientů Domova Kamélie Křižanov. Současně zde vznikne zázemí pro denní aktivity klientů a denní stacionář s maximální okamžitou kapacitou 4 osoby. Projekt je řešen v rámci Výzvy 81 IROP, pod registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008950. Předpokládané náklady projektu činí 52,7 mil. Kč při dotaci 46,1 mil. Kč.

V rámci první etapy projektu (22. 9. 2017 - 31. 3. 2020) došlo ke zpracování investičního záměru a projektové dokumentace, odkoupení pozemku. Byla zahájena veřejná zakázka na stavební práce a činnost technického dozoru stavby.

Celkové náklady první etapy činily 3 856 835,10 Kč. Dle usnesení č. 0659/12/2020/RK byla podána žádost o platbu, která byla řídícím orgánem schválena dne 25. 5. 2020. Na základě těchto skutečností byla Kraji Vysočina dne 29. 5. 2020 na účet u České národní banky zaslána ze strany Ministerstva pro místní rozvoj dotace ve výši 2 570 393,70 Kč (90% způsobilých nákladů).

Návrh řešení
Na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu byla dne 29. 5. 2020 převedena dotace projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 2 570 393,70 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.
Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č.129/2000Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 570 393,70 Kč, která je určena na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.

Návrh usnesení schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 570 393,70 Kč určenou na další financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 12. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz