Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2020-29: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí vratky finančních prostředků od partnera projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“

RK-19-2020-29.pdf, RK-19-2020-29pr01.xls

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-19-2020-29
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí vratky finančních prostředků od partnera projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
Zpracoval D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Dne 5. 3. 2019 vyhlásilo MPSV rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci novou výzvu č. 30_19_009. Kraj Vysočina předložil zpracovanou žádost, která byla schválena usnesením 0428/08/2019/RK dne 12. 3. 2019 a následně byla schválena dne 07. 08. 2019 Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace v celkové maximální výši dotace 6 300 972,30 Kč s celkovým minimálním počtem podpořených osob ve výši 1114 u 70 zapojených partnerů školských zařízení. Z projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“ bude hrazena potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi. Cílem projektu je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žáků základních škol ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi a to ve školním roce 2019/2020 a snížit tak potravinovou deprivaci těchto dětí. Stravné je hrazeno formou úhrady jednotkových nákladů. Jako partneři projektu s finančním příspěvkem vystupují školy, nebo školská zařízení na území Kraje Vysočina, kterým je na základě smlouvy o partnerství proplacen podíl uvedený ve smlouvě. Původní odhady, uvedeny v partnerských smlouvách, byly, u některých partnerů, nadhodnoceny a naopak u některých partnerů byly podhodnoceny, proto bylo, dne 24. 3. 2020 usnesením č. 0553/09/2020/RK rozhodnuto o uzavření dodatků k partnerským smlouvám. Jelikož hodnota indikátorů a s ní související výše dotace je pro kraj neměnná, musí dojít k přesunu finančních prostředků připadajících na jednotlivé partnery dle materiálu RK-19-2020-29, př. 1.

Návrh řešení

V měsíci květnu 2020 byla na účet projektu připsaná částka 100 000,00 Kč. S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout vratku do rozpočtu kapitoly Evropské projekty, tak aby bylo možno touto částkou disponovat dle uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku finančních prostředků od partnera projektu ve výši 100 000,00 Kč určenou na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz