Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2020-36: Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz u slučovaných organizací v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-19-2020-36.pdf, RK-19-2020-36pr01.xls

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-19-2020-36
Název Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz u slučovaných organizací v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval V. Dvořáková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz u slučované příspěvkové organizace Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, s příspěvkovou organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť. Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0146/02/2020/ZK ze dne 17. 3. 2020 rozhodlo sloučit ke dni 1. 7. 2020 Základní školu speciální a Praktickou školu Černovice, IČO 70842612 a Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť, IČO 48461636. Nástupnickou organizací je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť (od 1. 7. 2020 se bude nová organizace jmenovat Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť).

Z důvodu tohoto sloučení a převedení činnosti je nutná změna závazných ukazatelů, kdy se u Základní školy speciální a Praktické školy Černovice sníží závazný ukazatel o nevyčerpaný zůstatek rozpočtu provozních výdajů na 2020. Tyto nevyčerpané prostředky se převedou do rozpočtu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť dle materiálu RK-19-2020-36, př. 1.

Veškeré přesuny rozpočtu byly projednány a odsouhlaseny oběma organizacemi.

Návrh řešení

OŠMS radě kraje navrhuje:

  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 368  500 Kč při současném snížení § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 368 500 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť, IČO 48461636 o částku 368 500 Kč z důvodu sloučení organizací;
  • schválit snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, IČO 70842612 o částku 368 500 Kč z důvodu sloučení organizací;

Finanční prostředky jsou školám poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, kterou podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje.

 

Stanoviska Odbor ekonomický

 nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 368  500 Kč při současném snížení § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 368 500 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť, IČO 48461636 o částku 368 500 Kč z důvodu sloučení organizací;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, IČO 70842612 o částku 368 500 Kč z důvodu sloučení organizací.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, Základní škola speciální a Praktická škola Černovice
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz