Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2020-37: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů

RK-19-2020-37.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-19-2020-37
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost Gymnázia Třebíč (dále též „gymnázium“) o zvýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele na rok 2020 o částku 140 000 Kč a současně o navýšení příspěvku na provoz ve stejné výši 140 000 Kč.

V září loňského roku gymnázium obdrželo od majetkového odboru Kraje Vysočina Protokol o povýšení hodnoty dlouhodobého majetku Kraje Vysočina (přístavba budovy v celkové hodnotě 13 990 445,78 Kč), v hospodaření příspěvkové organizace. Na základě této skutečnosti dojde v gymnáziu v letošním roce ke zvýšení odpisů z nemovitého majetku o 140 000 Kč a současně ke zvýšení odvodu z fondu investic o stejnou částku. V období tvorby rozpočtu na provoz na letošní rok tyto informace nebyly známy. Z těchto důvodů žádá gymnázium o navýšení příspěvku na provoz o částku 140 000 Kč na pokrytí odpisů zhodnoceného majetku a současně o zvýšení odvodu z fondu investic ve stejné výši 140 000 Kč.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření a Gymnáziu Třebíč změnu závazných ukazatelů dle materiálu RK-19-2020-37.

Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, kterou podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 - Gymnázia, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia) rozpočtu kraje o částku 140 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 140 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 140 000 Kč u Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 na pokrytí zvýšených odpisů z nemovitého majetku dle materiálu RK-19-2020-37;
ukládá
  • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 ve výši 140 000 Kč dle materiálu RK-19-2020-37;
  • ředitelce Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 140 000 Kč nejpozději v termínu do 31. 10. 2020.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Gymnázium Třebíč
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz