Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2020-38: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava

RK-19-2020-38.pdf, RK-19-2020-38pr01.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-19-2020-38
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
Zpracoval V. Zelený, H. Dolejší
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na pokrytí nákladů spojených s realizací 17. ročníku vzdělávacího a soutěžního projektu Enersol. Krajská konference Enersol 2020 se v našem kraji konala dne 14. 2. 2020 v prostorách kongresového sálu krajského úřadu. Pro tento ročník byla za prioritu vzdělávání zvolena témata problematika sucha, problematika ovzduší v lidských sídlech a úspora energií.

Na konferenci byly žáky prezentovány vybrané projekty v kategoriích Enersol a praxe, Enersol a inovace a Enersol a popularizace. Ti nejlepší se nominovali do reprezentačního družstva kraje pro celostátní kolo v Hradci Králové. Vzhledem ke koronavirové pandemii se však celostátní kolo, plánované na dny 19. a 20. 3. 2020, neuskutečnilo. Ze stejného důvodu nemohlo dojít ani k realizaci mezinárodní konference, plánované na dny 23. a 24. 4. 2020 v Táboře. Obě kola by se však měla uskutečnit v náhradních termínech (celostátní 24. a 25. 9. 2020, mezinárodní 22. a 23. 10. 2020). Aktivity týkající se projektu Enersol v Kraji Vysočina, který podporuje odborné vzdělávání, zajišťovala stejně jako v předcházejících letech Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava. Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 jsou alokovány prostředky ve výši 50 000 Kč na pořádání krajského kola projektu Enersol (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, ÚZ 00032 - Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT).

Žádost o podporu Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava je obsahem materiálu RK-19-2020-38, př. 1.

Návrh řešení

OŠMS radě kraje navrhuje poskytnout Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava podporu ve výši 50 000 Kč a za tímto účelem schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s realizací krajského kola soutěže Enersol.

Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, kterou podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, je počítáno s finančními prostředky na podporu vzdělávacího projektu se soutěží pro žáky středních škol ENERSOL 2020 (ÚZ 00032).

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992, na pokrytí nákladů spojených s realizací krajského kola soutěže Enersol.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz