Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2020-58: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.

RK-19-2020-58.pdf, RK-19-2020-58pr01.pdf , RK-19-2020-58pr02.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-19-2020-58
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Radě Kraje Vysočina je předkládána žádost o poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s., jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků na činnost Horáckého folklorního sdružení v roce 2020.

Zástupci Horáckého folklorního sdružení, z.s. se obrátili na odbor kultury, památkové péče a  cestovního ruchu s žádostí o poskytnutí dotace na zajištění činnosti Horáckého folklorního sdružení, z.s. v roce 2020, viz materiál RK-19-2020-58, př. 1. Finanční podpora ve stejné výši na zachování a rozvoj činnosti byla Horáckému folklornímu sdružení, z.s. poskytnuta i v uplynulých letech.

Horácké folklorní sdružení, z.s. působí na Vysočině od roku 1991. V rámci své činnosti spolupracuje a metodicky podporuje folklorní soubory a spolky na území kraje, spolupracuje s  Ministerstvem kultury, zejména s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS), a dalšími celostátními i regionálními kulturními organizacemi a institucemi. Činnost Horáckého folklorního sdružení, z.s. je zaměřena zejména na uchování, podporu a prezentaci horáckého folkloru, lidového tance a písní, místních tradic, velký důraz je kladen na práci s dětmi všech věkových kategorií.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci Horáckému folklornímu sdružení, z.s. ve výši 200 000 Kč na celoroční činnost na rok 2020 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2020-58, př. 2. Finanční prostředky jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, na kapitole Kultura, a budou poskytnuty do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace ID O02962.0001. 

Odbor sekretariátu hejtmana

Souhlasí s navrženou publicitou.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Kultura, § 3319 je počítáno s finančními prostředky na zajištění činnosti Horáckého folklorního sdružení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury Horáckému folklornímu sdružení, z.s., se sídlem Strojírenská 9/8, Staré Hory, 586 01 Jihlava, IČO 60545721, dle materiálu RK-19-2020-58, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2020-58, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz