Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2018-03: Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

RK-20-2018-03.pdf, RK-20-2018-03pr01.pdf

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-20-2018-03
Název Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Eisová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Na základě smluv o nájmu nemovitostí uzavřených mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina (dále jen „nemocnice“) užívají nemocnice nemovitosti ve vlastnictví kraje za účelem dosažení předmětu činnosti, hlavního účelu a k výkonu doplňkových činností vymezených zřizovací listinou.

V souladu se smluvním ujednáním Kraj Vysočina inkasuje čtvrtletně od nemocnic nájemné, které jim je následně kompenzováno formou provozního nebo investičního příspěvku v souladu s jejich potřebami.

Usnesením č. 1210/19/2018/RK ze dne 26. 6. 2018 schválila rada kraje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřený mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací (dále jen „Nemocnice Jihlava“). Tento dodatek řeší změny v předmětu nájmu Nemocnice Jihlava a s tím související aktualizaci výše nájemného (změna se týká tzv. zdaňovaného nájemného ve vztahu k zákonu o DPH), a to s účinností od 1. 7. 2018.

V souladu s rozpočtovými pravidly je třeba provést změnu výše nájemného u Nemocnice Jihlava a zohlednit ji v rozpočtu kraje na rok 2018, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů schválením příslušného rozpočtového opatření radou kraje.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve změně příjmové i výdajové části rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, v souladu se změnou nájemného dle dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitostí schváleného usnesením č. 1210/19/2018/RK.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace O02408-34 (příloha č. 1 tohoto materiálu)

Návrh usnesení schvaluje
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 161 540 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 133 500 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku  133 500 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, o částku 28 040 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 17. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz