Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2018-101: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2018

RK-20-2018-101.pdf, RK-20-2018-101pr01.pdf

Číslo materiálu 101
Číslo jednací RK-20-2018-101
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2018
Zpracoval J. Pojerová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen zákon o náhradě škod), se poskytuje ze státního rozpočtu náhrada škody, která byla způsobena vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Krajský úřad posoudí z předložených podkladů, zda byly splněny podmínky zákona pro vyplacení náhrady škody a zda škodu způsobil vybraný zvláště chráněný živočich. Nejsou-li pochybnosti o  vzniku škody a o výši požadované náhrady, bezodkladně zašle své stanovisko se žádostí Ministerstvu financí, které poskytne neinvestiční dotaci. Krajský úřad je povinen oprávněnou náhradu škody zaplatit poškozenému nejpozději do čtyř měsíců ode dne, kdy obdržel od poškozeného žádost, a to se zohledněním doby potřebné na provedení finančních operací, nezbytných pro poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Vzhledem k přísné účelovosti těchto dotací, kdy částka i poškozený jsou jednoznačně určeny, a  především vzhledem k nutnosti dodržet zákonnou lhůtu pro provedení finančních operací, udělila rada kraje svým usnesením č. 0025/01/2006/RK souhlas s průběžným vyplácením poukázaných dotací poškozeným. Zároveň uložila povinnost odboru životního prostředí a  zemědělství a ekonomickému odboru předložit vždy po ukončení prvního a druhého pololetí rozpočtového roku materiál o objemu přijatých a poskytnutých účelových prostředků k  následnému schválení rozpočtového opatření.

V průběhu I. pololetí 2018 byla na účet Kraje Vysočina poukázána státní účelová neinvestiční dotace v celkovém objemu 1 143 641 Kč, která byla převáděna 42 uvedeným poškozeným subjektům v částce 1 143 641 Kč dle materiálu RK-20-2018-101, př. 1. Vyplacené náhrady škody se týkaly pouze škody způsobené vydrou říční. Kladně byly vyřízeny všechny žádosti.

Bližší informace k počtu vyplácených náhrad škod způsobených na rybách vydrou říční, bobrem evropským a kormoránem velkým od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2018 jsou k dispozici na internetu kraje (titulní stránka – životní prostředí – příroda – náhrada škody chráněnými živočichy). Jsou zde uvedeny pouze náhrady škody, které byly zapracovány do rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický navrhují radě kraje schválit povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF na náhrady škod způsobených na rybách vydrou říční za ukončené I. pololetí roku 2018 v celkové částce 1 143 641 Kč a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-20-2018-101, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva financí na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2018 v celkové výši 1 143 641 Kč (ÚZ 98278).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z  všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 143 641 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2018 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-20-2018-101, př. 1.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz