Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2018-35: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018

RK-20-2018-35.pdf, RK-20-2018-35pr01.xls , RK-20-2018-35pr02.xls , RK-20-2018-35pr03.doc

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-20-2018-35
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
Zpracoval A. Vlachová, J. Kafková, M. Krčmová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál podává informaci o úpravách rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z MŠMT kraji  a následně krajským úřadem jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a  krajem.

Krajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými MŠMT rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. O rozpisu a přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2018 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětských domovech).

Normativně stanovený rozpočet MŠMT krajům měsíčně navyšuje o prostředky na úhradu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž poskytování školy průběžně měsíčně vykazují. K 6. 4. 2018 činil objem přímých výdajů na vzdělávání celkem 5 271 016 251 Kč (včetně dvou úprav rozpočtu z titulu podpůrných opatření). Z objemu přímých výdajů na vzdělávání včetně prostředků na podpůrná opatření (u dotčených škol) bylo rozepsáno celkem 5 212 198 206  Kč, v tom školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina celkem 1 378 712 387 Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi celkem 3 833 485 819 Kč, částka ve výši 58 818 045 Kč byla v souladu s metodikou MŠMT ponechána v rezervě (projednáno v radě kraje dne 30. 4. 2018 s usnesením č. 0780/14/2018/RK a v zastupitelstvu kraje dne 15. 5. 2018 s usnesením č. 0452/03/2018/ZK).

  1. V souvislosti s podporou společného vzdělávání byly ze strany MŠMT provedeny další tři úpravy rozpočtu přímých výdajů v celkové výši 4 196 424 Kč. Po těchto úpravách činí celkový objem přímých výdajů na vzdělávání 5 275 212 675 Kč. OŠMS  těm školám, které vykázaly poskytování podpůrných opatření, upravil rozpočet k 27. 4. 2018 (podpůrná opatření vykázaná v měsíci březnu), k 18. 5. 2018 (podpůrná opatření vykázaná v měsíci dubnu) a k 14. 6. 2018 (podpůrná opatření vykázaná v měsíci květnu). 
  2. Mimo podpůrná opatření byla provedena běžná úprava rozpočtu k 18. 6. 2018. Informace o úpravě rozpočtu k 18. 6. 2018 jsou obsahem materiálu RK-20-2018-35, př. 3.

Po provedení těchto úprav rozpočtu je rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 380 536 906  Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 3 838 480 622 Kč, v rezervě zůstává částka ve výši 56 195 147 Kč.

Návrh řešení

Radě kraje je navrhováno:

  • schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 4 196 424 Kč dle materiálu RK-20-2018-35;
  • schválit zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-20-2018-35, př. 1;
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-20-2018-35, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-20-2018-35, př. 2.

Finanční prostředky jsou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v termínech a částkách stanovených v rozhodnutích MŠMT.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši  4 196 424 Kč – na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2018 (ÚZ 33353).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 4 196 424 Kč dle materiálu RK-20-2018-35;
  • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-20-2018-35, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-20-2018-35, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-20-2018-35, př. 2.

Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 7. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (11. 9. 2018)
Termín 11. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz