Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-03: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“

RK-20-2019-03.pdf

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-20-2019-03
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 0
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 12. 2018 usnesením 0723/08/2018/ZK Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“). Finanční prostředky na realizaci Zásad v letošním roce jsou navrženy v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, na kapitole Informatika v celkové výši 8 000 tis. Kč. V souladu se Zásadami byla v únoru 2019 vyhlášena Výzva k předkládání projektů č. 1 - „Sítě a bezpečnost“, která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový rozpočtovaný objem finančních prostředků na realizaci 1. výzvy činí 3 000 tis. Kč. Žádosti byly v rámci této výzvy předkládány do 18. 3. 2019. Usnesením 0723/14/2019/RK ze dne 30. 4. 2019 schválila rada kraje celkem 20 projektů, na jejichž realizaci byla rozdělena částka 3 000  tis. Kč s tím, že příspěvky budou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytnuty po předložení Závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu po ukončení jeho realizace. O přiznání příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím rozhoduje rada kraje. 

Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (dále také „Domov“), požádal o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 87 507 Kč (z toho příspěvek na investice ve výši 58 187 Kč a příspěvek na provoz ve výši 29 320 Kč) na financování projektu „Zvýšení bezpečnosti IT infrastruktury“ (dále také „Projekt“). Projekt byl zpracován v souladu s výzvou, Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu byly doručeny na krajský úřad ve stanoveném termínu spolu s kopiemi příslušných účetních dokladů a fotodokumentací.

Návrh řešení

Odbor informatiky vyhodnotil předložené podklady a navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku Domovu v celkové výši 87 507 Kč na krytí výdajů spojených s realizací Projektu. V této souvislosti je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika včetně změny závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Příspěvek na investice“ u Domova.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (ÚZ 0166) připomínky.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s navrženým usnesením.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 87 507 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 29 320 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 58 187 Kč na realizaci projektu u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 29 320 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvýšení bezpečnosti IT infrastruktury“ v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 58 187 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvýšení bezpečnosti IT infrastruktury“ v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz