Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-09: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru

RK-20-2019-09.pdf, RK-20-2019-09pr01.doc

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-20-2019-09
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 08/2018 dne 11. 12. 2018 schválilo Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019. Součástí tohoto schváleného rozpočtu jsou finanční prostředky vyčleněné na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny ve výši 6 milionů Kč (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6223). Tato částka je určena pro společné projekty našich regionů a s tím související administrativu. Přehled projektů spolupráce realizovaných za rok 2018 byl součástí zprávy o činnosti partnerských regionů, která byla předložena na jednání zastupitelstva kraje č. 01/2019 dne 29. 1. 2019.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 02/2019 dne 19. 3. 2019 schválilo poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa. Součástí tohoto materiálu byl konkrétní seznam projektů na rok 2019, který byl pojednaný, doporučený a schválený Stálou konferencí. Součástí tohoto seznamu je projekt „Podpora výměny zkušeností na úrovni hasičů + poskytnutí věcného daru zakarpatským hasičům“. 

Věcný dar bude sestávat ze tří plovoucích čerpadel. Konkrétně se jedná o typ PH-POSEIDON 1000 - přenosné plovoucí čerpadlo Honda GSV - zařízení je určeno jednotkám HZS i SDH k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor a dalšímu použití např. v zemědělství, na stavbách apod. v celkové hodnotě 99 252,- Kč (cena je včetně DPH). Jedná se o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny směřovanou do oblasti požární ochrany s cílem napomoci zlepšení stávající velice špatné materiální vybavenosti hasičských jednotek v tomto regionu. Kraj Vysočina na přípravě a předávání tohoto daru spolupracuje se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a Krajským hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina.

Předání těchto věcných darů proběhne při pracovní cestě pana hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka a zástupců hasičů do Zakarpatské oblasti Ukrajiny v termínu 13. – 17. 8. 2019.

Návrh řešení

OSH navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout věcný dar subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, zastoupená panem Romanem Hudakem, adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská 2, dle materiálu RK-20-2019-09, př. 1

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID:O02868.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská 2, dle materiálu RK-20-2019-09, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz