Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-18: Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

RK-20-2019-18.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-20-2019-18
Název Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19 ze dne 19. března 2019, článkem 2 odst. 1 písm. j) - vyřazení majetku trvale nepotřebného pro činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, a odst. 3 písm. i) – vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 200 000,- Kč, podala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“), návrh na vyřazení majetku.

 

Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku z  5. dubna 2019 a navrhuje jeho vyřazení:

 • Odstředivka MPW 350, inv. č. 004-000-050-890, r. v. 2005, pořizovací cena (PC) 78 308,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Nellcor N180, inv. č. 004-000-050-930, r. v. 1993, PC 87 601,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko vyhřívané pro novorozence LN 91 G, inv. č. 004-000-050-862, r. v. 1996, PC 71 001,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko elektrické Acord, inv. č. 004-000-050-606, r. v. 1994, PC 40 609,- Kč, ZC 0,-Kč;
 • Autokláv parní PS 261, inv. č. 004-000-050-933, r. v. 1991, PC 88 230,- Kč, ZC 0,-Kč;
 • Bilirubinometr Minolta JM-101, inv. č. 004-000-050-971, r. v. 1992, PC 114 072,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Separátor krevních částic Kobe Spectra, inv. č. 004-000-251-416, r. v. 1999, PC 1 300 000,- Kč, ZC 0,-Kč.

 

Separátor krevních částic Kobe Spectra získala nemocnice jako věcný dar, ostatní vyřazovaný majetek byl nemocnici bezúplatně převedený od zřizovatele dne 1. června 2009 usnesením č. 0788/18/2009/RK. Majetek je zastaralý, nefunkční a bez dalšího využití. 

Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27, odst. 8 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. 

Nemocnice zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.

Návrh řešení

S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:

 • Odstředivka MPW 350, inv. č. 004-000-050-890, r. v. 2005, pořizovací cena (PC) 78 308,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Nellcor N180, inv. č. 004-000-050-930, r. v. 1993, PC 87 601,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko vyhřívané pro novorozence LN 91 G, inv. č. 004-000-050-862, r. v. 1996, PC 71 001,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko elektrické Acord, inv. č. 004-000-050-606, r. v. 1994, PC 40 609,- Kč, ZC 0,-Kč;
 • Autokláv parní PS 261, inv. č. 004-000-050-933, r. v. 1991, PC 88 230,- Kč, ZC 0,-Kč;
 • Bilirubinometr Minolta JM-101, inv. č. 004-000-050-971, r. v. 1992, PC 114 072,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Separátor krevních částic Kobe Spectra, inv. č. 004-000-251-416, r. v. 1999, PC 1 300 000,- Kč, ZC 0,-Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:

 • Odstředivka MPW 350, inv. č. 004-000-050-890, r. v. 2005, pořizovací cena (PC) 78 308,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Nellcor N180, inv. č. 004-000-050-930, r. v. 1993, PC 87 601,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko vyhřívané pro novorozence LN 91 G, inv. č. 004-000-050-862, r. v. 1996, PC 71 001,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko elektrické Acord, inv. č. 004-000-050-606, r. v. 1994, PC 40 609,- Kč, ZC 0,-Kč;
 • Autokláv parní PS 261, inv. č. 004-000-050-933, r. v. 1991, PC 88 230,- Kč, ZC 0,-Kč;
 • Bilirubinometr Minolta JM-101, inv. č. 004-000-050-971, r. v. 1992, PC 114 072,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Separátor krevních částic Kobe Spectra, inv. č. 004-000-251-416, r. v. 1999, PC 1 300 000,- Kč, ZC 0,-Kč.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví (2. 7. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 8. 2019)
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz