Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-26: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím na úseku kultury

RK-20-2019-26.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-20-2019-26
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím na úseku kultury
Zpracoval I. Strnadová, M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz u příspěvkových organizací na úseku kultury.

Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci (dále také „Muzeum Jihlava“) byla rozhodnutím Ministerstva kultury poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu „Analýza rizik zabezpečení objektů Muzea Vysočiny Jihlava“ v rámci Programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury;

Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci (dále také „Muzeum Pelhřimov“) byla rozhodnutím Ministerstva kultury poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 ve výši 72 000 Kč na realizaci projektu „Minimalizace bezpečnostních rizik – Hrad Kámen“ v rámci Programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury.

Finanční prostředky byly dne 11. 6. 2019 přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:

  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury pro Muzeum Jihlava ve výši 150 000 Kč a pro Muzeum Pelhřimov ve výši 72 000 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, na realizaci projektů s určením pro Muzeum Jihlava o částku 150 000 Kč a Muzeum Pelhřimov o částku 72 000 Kč;
  • provést u dotčených organizací navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ v odpovídající výši.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

 

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 222 000 Kč, určených pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci (částka 150 000 Kč) na realizaci projektu „Analýza rizik zabezpečení objektů Muzea Vysočiny Jihlava“ a pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (částka 72 000 Kč) na realizaci projektu „Minimalizace bezpečnostních rizik – Hrad Kámen“, poskytnutých v rámci Programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury (ÚZ 34026).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů o částku 222 000 Kč (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34026) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu „Analýza rizik zabezpečení objektů Muzea Vysočiny Jihlava“ a pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 72 000 Kč na realizaci projektu „Minimalizace bezpečnostních rizik – Hrad Kámen“ v rámci „Programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 150 000 Kč určenou na realizaci projektu „Analýza rizik zabezpečení objektů Muzea Vysočiny Jihlava“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o  částku 72 000 Kč určenou na realizaci projektu „Minimalizace bezpečnostních rizik – Hrad Kámen“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajská knihovna Vysočiny
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz