Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-27: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím na úseku kultury

RK-20-2019-27.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-20-2019-27
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím na úseku kultury
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz u příspěvkových organizací na úseku kultury.

Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci (dále také „Muzeum Jihlava“) byla rozhodnutím Ministerstva kultury poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 ve výši 107 000 Kč na realizaci projektu „D 2019 Cechovní praporec, Jezuitský generál Francisco Retz Muzeum Vysočiny Jihlava“ v rámci programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“;

Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci (dále také „Muzeum Pelhřimov“) byla rozhodnutím Ministerstva kultury poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 ve výši 88 000 Kč na realizaci projektu „D 2019 zásuvky – 16 ks, kovová skříň s 5 zásuvkami – 4 ks Muzeum Vysočiny Pelhřimov“ v rámci programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“;

Horácké galerii v Novém Městě na Moravě (dále také „Horácká galerie“) byla rozhodnutím Ministerstva kultury poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 ve výši 91 000 Kč na realizaci projektu „D 2019 Sady čisticích filtrů a filtrovacích rohoží pro zvlhčovače – 25 sad, soubor 21 plastik V. Žaluda a 30 plastik J. Mařatky Horácká galerie v Novém Městě na Moravě“ v rámci programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“.

Finanční prostředky byly dne 26. 6. 2019 přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:

  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury pro Muzeum Jihlava ve výši 107 000 Kč, pro Muzeum Pelhřimov ve výši 88 000 Kč a pro Horáckou galerii ve výši 91 000 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, na realizaci projektů s určením pro Muzeum Jihlava o částku 107 000 Kč, pro Muzeum Pelhřimov o částku 88 000 Kč a pro Horáckou galerii o částku 91 000 Kč;
  • provést u dotčených organizací navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ v odpovídající výši.
Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 286 000 Kč, určených pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci (částka 107 000 Kč), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (částka 88 000 Kč) a pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě (částka 91 000 Kč) na realizaci projektů v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ÚZ 34013).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů o částku 286 000 Kč (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34013) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 107 000 Kč, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 88 000 Kč a pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě ve výši 91 000 Kč na realizaci projektů v rámci programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 107 000 Kč určenou na realizaci projektu „D 2019 Cechovní praporec, Jezuitský generál Francisco Retz Muzeum Vysočiny Jihlava“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o  částku 88 000 Kč určenou na realizaci projektu „D 2019 zásuvky – 16 ks, kovová skříň s 5 zásuvkami – 4 ks Muzeum Vysočiny Pelhřimov“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 91 000 Kč určenou na realizaci projektu „D 2019 Sady čisticích filtrů a filtrovacích rohoží pro zvlhčovače – 25 sad, soubor 21 plastik V. Žaluda a 30 plastik J. Mařatky Horácká galerie v Novém Městě na Moravě“.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz