Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-37: Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice

RK-20-2019-37.pdf, RK-20-2019-37pr01.docx

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-20-2019-37
Název Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice (dále též „škola“) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, jíž předmětem je nabytí věcného daru do vlastnictví organizace.

Škola obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí věcného daru – přístroje nízkého napětí, dle seznamu uvedeného v příloze darovací smlouvy, v celkové hodnotě 49 162 Kč. Závazkem obdarovaného je přijmout věcný dar do svého výlučného vlastnictví. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-20-2019-37, př. 1.

Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19, a to v čl. 2 odst. 3 písm. l). Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2019-37, př. 1.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2019-37, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz