Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-45: Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni pro rok 2019 schválení navržených podpor rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-20-2019-45.pdf, RK-20-2019-45pr01.xlsx , RK-20-2019-45pr02.xlsx , RK-20-2019-45pr03.pdf , RK-20-2019-45pr03upr01.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-20-2019-45
Název Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni pro rok 2019 schválení navržených podpor rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval M. Kastner, K. Smetanová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší schválení navržených podpor podaných v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni pro rok 2019.

MŠMT ČR vyhlásilo na podzim roku 2018 Dotační program MŠMT – Podpora mládeže na krajské úrovni, č. j. MSMT – 23598/2018-3. Program je určen pouze krajům, které mohou v souladu s cíli Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 vyhlásit a následně realizovat jednotlivé krajské výzvy podle kritérií uvedených v programu MŠMT.

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 20. 11. 2018 usnesením č. 2064/33/2018/RK schválila krajskou výzvu v podobě Pravidel Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni pro rok 2019.

Tato výzva byla ze strany MŠMT schválena a 16. 4. 2019 Krajem Vysočina vyhlášena.

Rozhodnutím MŠMT č. 0017/11KRA/2019 byla Kraji Vysočina poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 1 179 458 Kč.

Dotace ze strany MŠMT může dosáhnout max. 70 % celkových nákladů projektu, 30 % nákladů musí dofinancovat Kraj Vysočina.

V rámci těchto pravidel bylo podáno celkem 24 žádostí. Z toho 1 žádost byla navržena hodnoticí komisí k vyřazení z důvodu administrativního nesouladu a 23 žádostí bylo členy hodnoticí komise hodnoceno.

Návrh řešení

OŠMS předkládá radě kraje návrh hodnotící komise na poskytnutí dotace v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni pro rok 2019 celkem 23 subjektům v celkové výši 1 175 300 Kč dle materiálu RK-20-2019-45, př. 1.

Jelikož dotace MŠMT může činit max. 70 % celkových nákladů projektu, tj. 822 710 Kč, bude Kraj Vysočina spolufinancovat 30 % celkových nákladů projektu částkou 352 590 Kč. OŠMS navrhuje na podíl kraje použít kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Nerozdělené finanční prostředky z poskytnuté dotace ve výši 356 748 Kč budou vráceny do rozpočtu MŠMT.

Subjektu uvedenému v materiálu RK-20-2019-45, př. 2 hodnotící komise navrhuje dotaci neposkytnout, protože zaslaná žádost byla hodnotící komisí z hodnocení vyřazena z důvodu administrativního nesouladu. 

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládež a sportu ve výši 822 710 Kč – na realizaci projektů v rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni (ÚZ 33064).

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 54 137 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 822 710 Kč na realizaci projektů v rámci programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 352 590 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 352 590 Kč na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů v rámci programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“;
rozhoduje
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz