Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-48: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019

RK-20-2019-48.pdf, RK-20-2019-48pr01.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-20-2019-48
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019
Zpracoval S. Holbová, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 30. března 2015 č. 218 o Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí i v kalendářním roce 2019 zvláštní dotační program, jehož účelem je podpora krajské samosprávy v oblasti stárnutí. Podpořeny mohou být projekty neinvestičního charakteru realizované krajem v období roku 2019. Dotaci bylo možné získat až do výše 70% rozpočtovaných nákladů na schválenou žádost.

Kraj Vysočina podal na Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "MPSV") na základě usnesení rady kraje č. 0551/10/2019/RK ze dne 3.  4.  2019 a č. 0999/18/2019/RK ze dne 4.  6.  2019 žádost o dotaci na projekt s názvem "Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!". 

Na základě podané žádosti rozhodlo dne 10.  6.  2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí o přiznání dotace ve výši 2 170 000 Kč. Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2019 je uvedeno v materiálu RK-20-2019-48, př. 1. Na základě těchto skutečností byla dne 14.  6.  2019 na účet u České národní banky připsána dotace ve výši 2 170  000 Kč.

Návrh řešení

Na účet u České národní banky byla dne 14. 6. 2019 převedena dotace na realizaci projektu „Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!“, financovaného v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019. Proto je nyní nutné schválit rozpočtové opatření, kterým budou zvýšeny příjmy a výdaje (kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 170 000 Kč na realizaci aktivit v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 170 000 Kč – na realizaci aktivit v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí (ÚZ 13016).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 170 000 Kč na realizaci aktivit v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz