Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-50: Návrh na vyslovení souhlasu se studií v souladu s Dodatkem č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec

RK-20-2019-50.pdf, RK-20-2019-50pr01.pdf , RK-20-2019-50pr02.pdf , RK-20-2019-50pr03.doc , RK-20-2019-50pr04.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-20-2019-50
Název Návrh na vyslovení souhlasu se studií v souladu s Dodatkem č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
Zpracoval R. Sýkora, J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 4
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 13. 09. 2016 usnesením č. 0495/05/2016/ZK rozhodlo uzavřít Koncesní smlouvu na Projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec (dále jen „koncesní smlouva“). Koncesní smlouva byla uzavřena dne 1. 11. 2016, a to se společností Rezidence Humpolec s. r. o. (dále též „koncesionář“).

Následně byl s koncesionářem uzavřen Dodatek č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec (dále jen „dodatek koncesní smlouvy“), schválený usnesením 0217/03/2019/ZK dne 14. 5. 2019. Tímto dodatkem koncesní smlouvy bylo odsouhlaseno nové technické řešení výstavby nového objektu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, kdy namísto původních dvou objektů spojených krčkem (tvar písmene „H“), je navrhován objekt ve tvaru písmene „Y“, a s tím související změna harmonogramu realizace projektu. Tato změna vyplývající z uzavřeného dodatku koncesní smlouvy stanovuje koncesionáři znova povinnost zpracovat projektovou dokumentaci potřebnou pro výstavbu a provoz zařízení, a to v několika stupních (1. Studie, 2. Územní projekt 3. Stavební projekt, 4. Realizační projekt, 5. Projekt skutečného provedení Zařízení, Demolice a Revitalizace). Koncesionář je dle dodatku koncesní smlouvy povinen jednotlivé stupně projektové dokumentace předložit Kraji Vysočina, který je povinen jednotlivé stupně odsouhlasit.

Tento materiál řeší odsouhlasení 1. Stupně projektové dokumentace, Studie (nemovitost a mobiliář). Koncesionář předložil ve stanoveném termínu Studii, která je obsahem materiálu RK-20-2019-50, př. 1. Při posouzení souladu Studie s podmínkami v Koncesní smlouvě nebylo shledáno žádných připomínek. Výsledek posouzení souladu, je uveden v materiálu RK-20-2019-50, př. 2. Současně s předložením Studie nemovitosti a mobiliáře, předložil koncesionář Kraji Vysočina, společně s jediným Společníkem SeneCura s.r.o., prohlášení o závazku z dodatku koncesní smlouvy, materiál RK-20-2019-50, př. 4.

Návrh řešení

Odbor sociální věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu s dodatkem koncesní smlouvy vyslovit koncesionáři souhlas s předloženou Studií dle materiálu RK-20-2019-50, př. 1, schválit vyjádření zadavatele dle materiálu RK-20-2019-50, př. 3 a přijmout závazek dle materiálu RK-20-2019-50, př. 4.

Stanoviska Odbor majetkový

OM souhlasí se stavebně technickým řešením objektu.

Návrh usnesení souhlasí

s předloženou Studií dle materiálu RK-20-2019-50, př. 1;

schvaluje

vyjádření zadavatele dle materiálu RK-20-2019-50, př. 3;

přijímá

závazek dle materiálu RK-20-2019-50, př. 4.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz