Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-55: Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

RK-20-2019-55.pdf, RK-20-2019-55pr01.pdf , RK-20-2019-55pr02.pdf

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-20-2019-55
Název Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
Zpracoval R. Sýkora, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Projekt  Transformace Kamélie Křižanov II. byl podán do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) dne 27. července 2017. Cílem projektu je výstavba dvou objektů pro bydlení a objektu pro denní aktivity v Novém Městě na Moravě a dvou objektů pro bydlení ve Žďáru nad Sázavou, ve kterých bude Domov Kamélie Křižanov poskytovat 12 klientům s mentálním a kombinovaným postižením službu domova pro osoby se zdravotním postižením a 12 klientům službu chráněné bydlení. Projekt je jednou ze čtyř etap procesu úplné transformace příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov.

Dne 25. 4. 2019 byla poskytovatelem dotace z IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj) vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 81 000 000 Kč. Celkový rozpočet projektu činí 93 420 829,88 Kč. Rozdíl mezi celkovým rozpočtem projektu a celkovou výší dotace činí nezpůsobilé výdaje (cena znaleckých posudků, poplatky atd.) a povinný 10 % podíl příjemce na způsobilých výdajích.

Dle stanoveného harmonogramu projektu byla dne 31. 5. 2019 ukončena 1. etapa projektu pod názvem Etapa přípravy akce, která probíhala od 29. 11. 2016. Z této etapy byla zpracována v systému MS2014+ Zpráva o realizaci, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiál RK-20-2019-55, př. 1 a Žádost o platbu jako materiál RK-20-2019-55, př. 2. Výše způsobilých výdajů za  1. etapu projektu činí 8 284 446,50 Kč, přičemž dotace za tuto etapu je požadována ve výši 7  456  001,85 Kč.

V průběhu první etapy došlo k nákupu pozemků v Novém Městě na Moravě a Žďáru nad Sázavou, zpracování stavebního záměru, realizaci veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace a vydání stavebních povolení na výstavbu výše uvedených objektů.

Kompletní Zpráva o realizaci a Žádost o platbu, včetně požadovaných příloh, budou odeslány elektricky prostřednictvím systému MS2014+ do 15. 7. 2019.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit Zprávu o realizaci dle materiálu RK-20-2019-55, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-20-2019-55, př. 2, u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II., a uložit odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Zprávu o realizaci a Žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II., dle materiálů RK-20-2019-55, př. 1 a RK-20-2019-55, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 15. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz