Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-56: Vyhlášení druhého kola dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2019

RK-20-2019-56.pdf, RK-20-2019-56pr01.doc

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-20-2019-56
Název Vyhlášení druhého kola dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2019
Zpracoval J. Bína, K. Píbilová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Předmětem materiálu je vyhlášení druhého (mimořádného) kola dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb z důvodu dofinancování provozních nákladů (zejména dopadů souvisejících s navýšením platů v sociálních službách) a plánovaného navýšení souhrnné dotace pro Kraj Vysočina.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 0639/05/2018/ZK ze dne 11. 9. 2018 byly schváleny Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2019 č. 09/18. Na jednání rady kraje dne 25. 9. 2018 byla usnesením č. 1690/26/2018/RK schválena Výzva k podávání žádostí na rok 2019, na základě které poskytovatelé zařazení v síti poskytovatelů sociálních služeb podali Žádost o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu (tj. žádost registrovaného poskytovatele sociální služby o příspěvek na vyrovnávací platbu na stanovený účel podaná prostřednictvím k tomu určené webové aplikace, obsahující požadavek na jeho výši, přičemž tato maximální výše je závazná). Rada kraje a zastupitelstvo kraje na základě podaných žádostí poskytovatelů sociálních služeb následně rozhodlo o rozdělení výše příspěvku na vyrovnávací platbu v rámci objemu financí, který byl k dispozici (poskytnutá dotace MPSV a prostředky ze schváleného rozpočtu kraje). Dotace pro poskytovatele, které kraj nezřizuje a příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace kraje byly schváleny v zastupitelstvu kraje dne 29. 1. 2019 usnesením č. 0054/01/2019/ZK.

V současné době se jedná o navýšení souhrnné dotace na dofinancování sociálních služeb ze strany MPSV. Jde zejména o dofinancování platů a zvláštních příplatků v oblasti sociálních služeb a dle harmonogramu by jednotlivé kraje měly obdržet finanční prostředky sloužící na pokrytí těchto dopadů na začátku měsíce srpna.

U některých sociálních služeb již současná výše dotace z prostředků MPSV dosahuje maximální výše požadavku uvedeného v původní žádosti. Při vypracování žádosti nebyly plně známy dopady související s navýšením platů/mezd a zvláštních příplatků a poskytovatelé tak nemohli předem v plné výši nárůst nákladů v žádosti zohlednit (odhadnout). Z navýšené dotace MPSV by z tohoto důvodu nebylo možné nárůst platů/mezd v těchto službách financovat. Nejvhodnějším řešením této situace je vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení. K vyhlášení takové výzvy je v zásadách zmocněna rada kraje.  Webová aplikace bude otevřena pro podávání žádostí na dobu stanovenou ve Výzvě k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu v mimořádném kole dotačního řízení dle materiálu RK-20-2019-56, př. 1 od 3. 7. do 30. 7. 2019. Žádosti bude na základě této výzvy podávat pouze poskytovatel, kterému maximální výše požadavku neumožňuje poskytnout dostatečnou dotaci na krytí nákladů na navýšení platů/mezd. Příspěvek na vyrovnávací platbu se následně bude stanovovat podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2019 (v souladu s parametry stanovenými ve výzvě k podávání žádostí) – pro příspěvkové organizace kraje bude mít formu příspěvku na provoz a pro ostatní právní subjekty bude vyplacen jako dotace, ale způsob jejich stanovení bude vycházet z pravidel pro poskytování vyrovnávací platby.

Při zpracování žádostí mohou poskytovatelé překročit výši obvyklých nákladů stanovených radou kraje, které prozatím zůstávají nezměněny. Na základě žádostí, případně doplňujících údajů od poskytovatelů odbor sociálních věcí provede analýzu potřebnosti navýšení obvyklých nákladů a změn dalších hodnot a podle potřeby navrhne radě kraje jejich úpravu. 

Záměrem je poskytnutí dofinancování v nezbytné výši a v případě těch poskytovatelů, u nichž byl původní požadavek na dotaci z MPSV dostatečně vysoký, že součtem již poskytnuté dotace a částky potřebné k dofinancování by nedošlo k jeho překročení, budeme požadovat sdělit aktualizovanou výši požadavku dopisem, a to v návaznosti na skutečný vývoj nákladů. Poskytovatelé sociálních služeb budou k postupu metodicky instruováni.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu v mimořádném kole dotačního řízení dle materiálu RK-20-2019-56, př. 1. Tato výzva obsahuje způsob a termíny pro podávání elektronických žádostí o vyrovnávací platbu, která se v podstatě vypočítává jako rozdíl mezi obvyklými náklady sociálních služeb a obvyklými příjmy z úhrad za služby (některé služby jsou poskytované bez úhrady) přepočtenými na úvazek a měsíc anebo na lůžkoden podle charakteru služby. Ve výzvě nejsou nově stanoveny hodnoty, které budou použity pro výpočet maximální výše vyrovnávací platby, ale hodnoty stanovené v původní výzvě a navazujícím dokumentu (předloženém na jednání rady kraje dne 22. 1. 2019 a schváleném usnesením č. 0140/02/2019/RK - Změna hodnot obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění a stanovení hodnoty redukčního koeficientu) zůstávají prozatím zachovány.

Kraj poskytuje na vyrovnávací platbu pouze příspěvek, který zohledňuje, že poskytovatelé získávají finance z dalších zdrojů a procento těchto zdrojů je ve výzvě rovněž stanoveno. Konečná výše příspěvku se bude upravovat podle skutečných rozpočtových možností kraje (v  závislosti na navýšení souhrnné dotace z MPSV) a poskytovatelé sociálních služeb nemají nárok na příspěvek v maximální výši.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení vyhlašuje

Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu v mimořádném kole dotačního řízení dle materiálu RK-20-2019-56, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz