Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-63: Střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na období 2020-2022

RK-20-2019-63.pdf, RK-20-2019-63pr01.pdf

Číslo materiálu 63
Číslo jednací RK-20-2019-63
Název Střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na období 2020-2022
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje Vysočiny usnesením č. 0316/06/2019/RK ze dne 26. 2. 2019 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění č. 01/19 (dále jen „Pravidla“). V  čl. 7 odst. 6, písm. a) a odst. 8 Pravidel je příspěvkovým organizacím stanovena povinnost zpracovat střednědobý plán na 3 kalendářní roky. Střednědobý plán je dle těchto Pravidel členěn na plán nákladů a výnosů (střednědobý výhled rozpočtu), položkový rozpis akcí, plán lidských zdrojů a plán rozvoje činnosti. V souladu s čl. 7 odst. 9 Pravidel předložil ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen „KSÚSV“) přes portál příspěvkových organizací k projednání zřizovateli návrh střednědobého plánu na období 2020 – 2022. Tento střednědobý plán je přílohou RK-20-2019-63, př. 1.

Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina sestavují dle § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů střednědobý výhled rozpočtu, který schvaluje zřizovatel. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu KSÚSV byl v souladu s § 28a odst. 1 zákona č.  250/2000 Sb. zveřejněn na internetových stránkách Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) na období 2020 - 2022 a vzít na vědomí položkový rozpis investičních akcí, plán lidských zdrojů a plán rozvoje činnosti na období 2020 – 2022 pro KSÚSV dle materiálu RK-20-2019-63, př. 1.

K projednání střednědobých plánů příspěvkových organizací je příslušná rada kraje podle ustanovení §59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere návrh střednědobého plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na období let 2020 – 2022 na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na období 2020 – 2022 dle materiálu RK-20-2019-63, př. 1;

bere na vědomí

položkový rozpis investičních akcí, plán lidských zdrojů a plán rozvoje činnosti na období 2020 – 2022 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2019-63, př. 1

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Termín 2. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz