Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-64: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci

RK-20-2019-64.pdf, RK-20-2019-64pr01.pdf

Číslo materiálu 64
Číslo jednací RK-20-2019-64
Název Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Vláda ČR a Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) rozhodly o poskytnutí finančních prostředků na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v celkové částce 2 000 000 tis. Kč. Pro Kraj Vysočina je v součtu alokována částka 179 294 tis. Kč. Financování silnic II. a III. třídy v roce 2019 se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2019. Kraj Vysočina bude čerpat prostředky prostřednictvím jím zřízené příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (dále také KSÚSV), a to do výše schválené částky. Akce se budou realizovat na základě smlouvy se SFDI č. 566S/2019, která je přílohou RK-20-2019-64, př. 1. Součástí této smlouvy je i ustanovení o nabytí a převodu movitých věcí včetně peněz na kraj dle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) o kterém rozhoduje rada kraje.  

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy č.566S/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-20-2019-64, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí. Po uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI bude třeba schválit příslušné rozpočtové opatření, kterým budou prostředky SFDI přijaty do rozpočtu kraje a upraven  závazný ukazatel pro KSÚSV na rok 2019.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu č. 566S/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-20-2019-64, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz