Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-65: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019

RK-20-2019-65.pdf, RK-20-2019-65pr01.pdf

Číslo materiálu 65
Číslo jednací RK-20-2019-65
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019
Zpracoval V. Zikán
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Na základě žádosti Kraje Vysočina č. j. KUJI 37575/2019 ze dne 9. května 2019 Ministerstvo dopravy vydalo dne 6. června 2019 rozhodnutí č. j. 13/2019-190-STSP/7 o navýšení účelové dotace poskytnuté Kraji Vysočina rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. 13/2019-190-STSP/3 ze dne 10. dubna 2019 ke krytí nákladů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019.

Výše dotace se z částky 133 069 023 Kč navyšuje o částku 930 728 Kč na celkovou částku 133 999 751 Kč.

Návrh řešení

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Doprava) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 930 728 Kč na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva dopravy ve výši 930 728 Kč – na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v železniční dopravě v roce 2019 (ÚZ 27355).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Doprava, § 2292 - Dopravní obslužnost) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 930 728 Kč na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz