Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-67: Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní

RK-20-2019-67.pdf, RK-20-2019-67pr01.pdf , RK-20-2019-67pr02.pdf

Číslo materiálu 67
Číslo jednací RK-20-2019-67
Název Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice II/150 v intravilánu města Havlíčkův Brod, ul. Dolní a Žižkova v délce cca 300 m. Součástí této stavby je také rekonstrukce mostu ev. č. 4035 na ulici Žižkova, který převádí Cihlářský potok pod silnicí II/150. V rámci stavby dojde k přeložkám NTL a STL plynovodů na ul. Dolní a Žižkova.

Formou smlouvy o společném postupu zadavatelů se zadavatelé Kraj Vysočina, město Havlíčkův Brod a společnost  Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. dohodli, že na financování dotčené veřejné zakázky se budou podílet v rozsahu prací vymezených projektovou dokumentací. Zadavatelskou činnost ve smyslu zákona bude vykonávat Kraj Vysočina. Zakázka bude zadána v podlimitním režimu jako zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dokumentace zadávacího řízení je obsažena v materiálu RK-20-2019-67, př.  1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy hodnotící komise.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky  II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní v souladu s  materiálem RK-20-2019-67, př. 1;
  • jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-20-2019-67, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka;
  • uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku  II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-20-2019-67, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky  II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-20-2019-67, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-20-2019-67, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz