Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-68: Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velká Bíteš

RK-20-2019-68.pdf, RK-20-2019-68pr01.pdf

Číslo materiálu 68
Číslo jednací RK-20-2019-68
Název Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velká Bíteš
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o závazek budoucího darování částí silnic II/379 a III/3791 v k.ú. Velká Bíteš, které budou mít po dokončení stavby silnice II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat charakter místní komunikace a budou vyřazené ze silniční sítě.

Kraj Vysočina by měl být investorem stavby silnice II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat. Po dokončení této stavby a po jejím zařazení do silniční sítě budou části původní silnice II/379 a III/3791 v úsecích dle materiálu RK-20-2019-68, př. 1 vyřazené ze silniční sítě a nadále by měly být užívány jako místní komunikace ve vlastnictví města Velká Bíteš. V rámci stavby obchvatu budou na pozemcích města Velká Bíteš realizovány i stavební objekty, které nebudou dle zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích součástí silnice II/379. Záměr darování předmětných nemovitých věcí byl zveřejněný na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech od 9.5.2019 do 10.6.2019. Smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smluvní vztah.

Návrh řešení

OM navrhuje část silnice II/379 a část silnice III/3791 spolu s nově realizovanými stavebními objekty převést po dokončení stavby "II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat - 2. stavba" do vlastnictví města Velká Bíteš. Zákres převáděných úseků je obsahem materiálu RK-20-2019-68, př. 1. Zákonnou podmínkou pro vyřazení komunikace ze silniční sítě je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uzavření smlouvy budoucí darovací.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část silnice II/379 v úseku od napojení připravovaného SZ obchvatu Velké Bíteše po napojení na silnici II/602 včetně všech součástí a příslušenství, část silnice III/3791 v  úseku od napojení na SZ obchvat Velké Bíteše po napojení na silnici II/379 včetně všech součástí a příslušenství spolu se stavebními objekty vybudovanými v rámci stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat – 2. stavba“ označené v projektové dokumentaci jako připojení budoucí vyřazené silnice III/3791 od kruhového objezdu směr Velká Bíteš, SO 105 napojení polní cesty km 1,352, SO 118 propust v km 0,132 PC SO 105, SO 117 propust v km 0,060 PC SO 105, SO 106 napojení na sil. II/379 v km 1,845, SO 108 rekonstrukce hosp. sjezdů sil. II/379, SO 119 spolu s SO 106 a SO 107 napojení polní cesty v km 1,921 v k.ú. a obci Velká Bíteš mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a městem Velká Bíteš, jako budoucím obdarovaným.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz