Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-70: Majetkoprávní příprava stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat

RK-20-2019-70.pdf, RK-20-2019-70pr01.pdf , RK-20-2019-70pr02.pdf

Číslo materiálu 70
Číslo jednací RK-20-2019-70
Název Majetkoprávní příprava stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina by měl být investorem stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat. Dle zpracované projektové dokumentace patří mezi pozemky určené k trvalému zastavění stavbou i pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 6307 o výměře 93 m2 a dle geometrického plánu číslo 4457-30/2016 z pozemku par. č. 5517/20 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 5517/24 o výměře 2053 m2, oba v k.ú. Velké Meziříčí. Oba pozemky jsou v současné době zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 10002 pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad. Dle § 7, odst. 3, písm. c) zákona číslo 503/2012 Sb. Státní pozemkový úřad bezúplatně převede stavbou dotčené pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Pro možnost doložení žádosti kraje o bezúplatný převod pozemků a následné uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina, navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 6307 o výměře 93 m2 - orná půda a dle geometrického plánu číslo 4457-30/2016 z pozemku par. č. 5517/20 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 5517/24 o výměře 2053 m2 - orná půda, oba v k.ú. Velké Meziříčí.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s převodem pozemku do vlastnictví kraje.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 6307 o výměře 93 m2 - orná půda a dle geometrického plánu číslo 4457-30/2016 z pozemku par. č. 5517/20 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 5517/24 o výměře 2053 m2 - orná půda, oba v k.ú. Velké Meziříčí.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz