Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-72: Změny cen vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy dle usnesení 0601/07/2015/ZK a 0228/03/2016/ZK

RK-20-2019-72.pdf, RK-20-2019-72pr01.xls , RK-20-2019-72pr02.xls

Číslo materiálu 72
Číslo jednací RK-20-2019-72
Název Změny cen vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy dle usnesení 0601/07/2015/ZK a 0228/03/2016/ZK
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením 0601/07/2015/ZK a 0228/03/2016/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo mimo jiné nabýt pozemky od vlastníků evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní  cenu ve výši 50,- Kč/m2. Předmětem  výkupu jsou pozemky, které se nacházejí pod krajskými silnicemi v rozsahu dle materiálů ZK-07-2015-35, př. 3 a ZK-03-2016-45, př. 1. Za tuto cenu se nepodařilo vykoupit všechny pozemky. Důvodem, proč vlastníci nechtějí kraji pozemky prodat, je zejména neakceptace nabízené ceny a požadavky na její zvýšení.  Někteří vlastníci v k. ú. Nečice a Pobistrýce jsou ochotni prodat pozemky za cenu 100 Kč/m2. Materiály RK-20-2019-72, př. 1 a RK-20-2019-72, př. 2 obsahují seznam pozemků, jejichž vlastníci souhlasí s prodejem pozemků za kupní cenu 100 Kč/m2.    

Návrh řešení

V souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK, kterým zastupitelstvo zmocnilo radu kraje schválením změny cen nabývaných pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd  v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných pozemků schválených zastupitelstvem kraje, navrhuje OM rozhodnout zvýšit kupní cenu z částky 50 Kč/m2 na částku 100 Kč/m2 u pozemků uvedených   materiálech RK-20-2019-72, př. 1 a RK-20-2019-72, př. 2. Za cenu 100 Kč/m2 jsou v současné době vykupovány pozemky pod krajskými silnicemi a zvýšením kupní ceny a uzavřením kupních smluv získá kraj další pozemky zastavěné silnicemi II. a III. tříd.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zvýšit kupní cenu u pozemků uvedených v materiálu RK-20-2019-72, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0601/07/2015/ZK a v materiálu RK-20-2019-72, př. 2 vykupovaných podle usnesení 0228/03/2016/ZK z 50 Kč/m2 na 100 Kč/m2.

Stanoviska Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

KSÚSV projednala s vlastníky uvedených pozemků v k.ú. Nečice a Pobistrýce výkup pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.

Návrh usnesení rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu u pozemků uvedených v materiálu RK-20-2019-72, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0601/07/2015/ZK a pozemků uvedených v materiálu RK-20-2019-72, př. 2 vykupovaných podle usnesení 0228/03/2016/ZK z 50 Kč/m2 na 100 Kč/m2.

Odpovědnost Odbor majetkový, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz