Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-81: Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“

RK-20-2019-81.pdf, RK-20-2019-81pr01.pdf , RK-20-2019-81pr02.pdf

Číslo materiálu 81
Číslo jednací RK-20-2019-81
Název Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“
Zpracoval O. Homola, P. Tlustoš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“.

Cílem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávajícího stravovacího provozu (pavilonu J) včetně jeho vybavení v areálu Nemocnice Jihlava a rekonstrukce a přístavba hlavní trafostanice rovněž v areálu Nemocnice Jihlava. Doba realizace se předpokládá maximálně  v rozsahu 24 měsíců ode dne předání staveniště.

Veřejná zakázka bude plně hrazena z rozpočtu Kraje Vysočina.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčními rozpočty zpracovanými zhotovitelem projektové dokumentace s názvem „Nemocnice Jihlava – modernizace gastro provozu“ a „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce energocentra“, projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., se sídlem Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO: 28094026, a to v úhrnné částce 317 500 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 417/2017 Sb. se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku. Předkladatel navrhuje použít pro výběr zhotovitele otevřené řízení za podmínek uvedených v materiálu RK-20-2019-81, př. 1.

Předkladatel považuje za účelné stanovit k provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) hodnotící komisi. Komise bude mít v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 ZZVZ 5 členů, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu zakázky viz materiál RK-20-2019-81, př. 2. Pro způsob usnášení a rozhodování platí, že komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hodnotící komise bude pověřena posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek. Z jednání hodnotící komise bude vyhotoven písemný protokol. Otevírání elektronicky doručených nabídek bude zajištěno v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového na základě pověření rady kraje.

Návrh řešení

Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-20-2019-81, př. 1, jmenovat hodnotící komisi dle materiálu RK-20-2019-81, př. 2 a pověřit ji posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s nadlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce s názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“.

Návrh usnesení rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-20-2019-81, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-20-2019-81, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz