Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-82: Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

RK-20-2019-82.pdf, RK-20-2019-82pr01.doc , RK-20-2019-82pr02.pdf , RK-20-2019-82pr03.pdf

Číslo materiálu 82
Číslo jednací RK-20-2019-82
Název Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o souhlas s uzavřením smluv ze strany příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0117/02/2019/ZK ze dne 19. 3. 2019 „Zásady o  vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina“ a „Zásady o  vymezení majetkových práv a  povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ dále jen „Zásady“. Příspěvková organizace Kraje Vysočina je dle čl. 2, bodu 3 „Zásad č. 02/19“ oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o  výpůjčce apod. na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najmout, propachtovat, vypůjčit majetek od jiných subjektů k zajištění hlavního účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 3 roky. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a  výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O  udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:

Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace  

- požádala o udělení souhlasu s uzavřením dodatku č. 5 nájemní smlouvy dle materiálu RK-20-2019-82, př. 1 s nájemcem fy Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha, IČO: 25788001. Horácké divadlo uzavřelo dne 1. 9. 2004 nájemní smlouvu a následně dodatek č. 1 až č. 4 této nájemní smlouvy, které jsou obsahem materiálu RK-20-2019-82, př. 2. Nájemní smlouva byla uzavřena za účelem umístění a provozování telekomunikačního zařízení nájemce na budově divadla č.p. 1357, Komenského 22 v Jihlavě, na dobu určitou do 1. 7. 2032. Dodatkem č. 5 nájemní smlouvy je  řešena změna trasy připojení vysílače na optickou síť, která byla mimo jiné sjednána v dodatku č. 4 nájemní smlouvy. V původně dohodnuté trase je betonový strop s ocelovými ztužením s možným poškozením ostatního vedení, nově navržená trasa je v prostorách technického zázemí a skladů. Aktuální výše nájemného po uplatnění pravidelné roční míry inflace v roce 2014 představuje částku 151 944 Kč bez DPH.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

- pronájem plynárenského zařízení v Náměšti nad Oslavou, dle materiálu RK-20-2019-82, př. 3 s nájemcem fy GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, IČO 27295567, nájemné navrženo ve výši 14 839 Kč bez DPH á rok, s možností úpravy dle podmínek odvozených od cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Nájemní smlouva navržena na dobu neurčitou s možností ukončení dle smluvně sjednaných podmínek.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením dodatku č. 5 smlouvy nájemní  dle materiálu RK-20-2019-82, př. 1 a  smlouvy o nájmu dle materiálu RK-20-2019-82, př. 3.

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR nemá k navrženému usnesení připomínky.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH nemá k navrženému usnesení připomínky.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením:

Odpovědnost Odbor majetkový, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Termín 15. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz