Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-85: Návrh na změnu projektové přípravy akce "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu"

RK-20-2019-85.pdf, RK-20-2019-85pr01.pdf , RK-20-2019-85pr02.PDF , RK-20-2019-85pr03.docx , RK-20-2019-85pr04.pdf

Číslo materiálu 85
Číslo jednací RK-20-2019-85
Název Návrh na změnu projektové přípravy akce "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu"
Zpracoval J. Kalina
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému

Rada Kraje na svém zasedání dne 26. 6. 2018 uložila usnesením 1209/19/2018/RK odboru majetkovému zahájit projektovou přípravu akcí "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por a neuro. oddělení" a "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu" dle materiálů RK-19-2018-56, a RK-19-2018-56, př. 1   Na základě tohoto usnesení OM zajistil ve veřejném výběrovém řízení projektanta, který v současné době zpracovává dokumentaci pro jednotlivé fáze stavebního procesu (ÚR, SP, Realizaci) na akci rozšíření urgentního příjmu. 

Již na nultémtém kontrolním dnu projektových prací vznesli zástupci Nemocnice Pelhřimov požadavky na změny ve schváleném stavebním záměru. Upozornili především na skutečnost, že od nového roku bude vstupovat v platnost nová vyhláška pro provoz urgentního příjmu a lékařské pohotovosti a na požadavky hygieny z předběžného projednání provozu urgentního příjmu v souvislosti se změnou režimu provozu ve vazbě na úpravu legislativy.

 

Jedná se především o:

- zřízení odděleného prostoru v čekárně pro tirážovou sestru

- nutnost vybudování skladu a další úklidové místnosti

- sál č.5 oddělit předsálím od prostor urgentu

- dobudovat denní místnost pro sestry expektace a jejich příruční sklad.

 

Během dalších kontrolních dnů byly ještě vzneseny  požadavky na vybudování vyvolávacího systému pro všechny ambulance PaM, včetně dovybavení vstupních dveří o elektricky ovládané zámky přímo z pracoviště lékaře, výměnu 2 ks hlavních vstupních dveří v souvislosti s bezpečností prostor a jejich provázáním s požárně bezpečnostním řešením objektu (dnešní dveře nedokáží plnit obě funkce zároveň). Byl vznesen požadavek na vybavení vybraných prostor bezpečnostními tlačítky.

Všechny tyto požadavky a důvody pro ně jsou shrnuty v materiálu RK-20-2019-85, př. 2.

Materiál RK-20-2019-85, př. 1 je aktuální verzí upraveného investičního záměru, do kterého jsou zapracovány výše zmíněné požadavky. Tento materiál byl opětovně konzultován a předběžně odsouhlasen s KHS Pelhřimov Mgr. Hableovou i zástupci Nemocnice Pelhřimov. Původní rozsah investičního záměru je graficky vymezen v materiálu RK-20-2019-85, př. 4

Toto doplnění a rozšíření investičního záměru má však vyvolává požadavek na prodloužení termínu a zvýšení ceny projektových prací, které firma SVIŽN s.r.o. specifikovala v materiálu RK-20-2019-85, př. 3.

Návrh řešení

Na základě výsledků projednání je navrhováno rozšířit zadání projekčních prací a doplnit projektovou dokumentaci akce "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu" o výše uvedené práce. Zahrnutí požadovaných doplnění do projektu i do následné realizace je vhodné a potřebné s ohledem na potřebu řešit objekt komplexně včetně souvislostí, ve vazbě na měnící se legislativu. Rozšířená výše odhadovaných realizačních nákladů je odhadována cca 17 mil. Kč bez mobiliáře a zdravotnického zařízení (původní odhad byl ve výši cca 11,5 mil. Kč).

Poptaná cenová nabídka projektanta SVIŽN s.r.o. na rozšíření projekčních prací je ve výši 78 000,- Kč bez DPH (cenová nabídka viz materiál RK-20-2019-85, př. 3 ). 

Pro zajištění kompletní projektové přípravy výše uvedeného rozšíření řešení návrh usnesení předpokládá rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo  ID:124627 z 6. 5. 2019 následujícím způsobem:

Cena projektové dokumentace na akci "Nemocnice Pelhřimov -  Rozšíření urgentního příjmu" bude navýšena o 78 000 Kč na  738 000,- Kč bez DPH.

Smluvní termín pro zpracování PD - UR/SP se posune z původních 90 dnů na 120 dnů od účinnosti SoD.

Zvýšené výdaje na zpracování projektové dokumentace je možné krýt změnou rozpisu stávající výše alokace v příloze M2 rozpočtu. 

Stávající smlouva o dílo byla uzavřena na základě nadlimitní veřejné zakázky. Uzavřením dodatku  se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Cena dle dodatku znamená nárůst o 11,8 %  původní hodnoty závazku, je tedy v intencích zákonné úpravy.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

S odborem zdravotnictví byla změna investičního záměru projednána.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. S navýšením finančního krytí realizace bude třeba počítat v návrhu rozpočtu kapitoly Nemovitý majatek na rok 2020.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ID:124627 na akci "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu" uzavřené dne 6. 5.  2019 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností SVIŽN s.r.o.. na straně zhotovitele dle nabídky dle materiálu RK-20-2019-85, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 15. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz