Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-86: Změna Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu “Connecting Regions AT-CZ“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

RK-20-2019-86.pdf, RK-20-2019-86pr01.pdf

Číslo materiálu 86
Číslo jednací RK-20-2019-86
Název Změna Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu “Connecting Regions AT-CZ“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Zpracoval O. Sklenář
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o úpravu podmínek Smlouvy o poskytnutí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „Smlouva EFRR“) k projektu „Connecting Regions AT-CZ“ v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika (dále jen „Program“). 

Dne 17. 1. 2017 rozhodla Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0104/03/2017/RK o uzavření Smlouvy EFRR (Rada kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-03-2017-26, př. 1). Dne 15. 1 2019 rozhodla Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0067/01/2019/RK o podání žádosti o změnu (Rada kraje rozhoduje podat žádost o změnu projektu dle materiálů RK-01-2019-66, př. 1 a RK-01-2019-66, př. 2 za podmínky, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválí převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 1 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ). Dne 29. 1. 2019 Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0056/01/2019/ZK navýšení rozpočtu projektu Connecting Regions AT-CZ (Zastupitelstvo kraje schvaluje navýšení rozpočtu projektu Connecting Regions AT-CZ spojené s prodloužením jeho realizace v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika do 31. 12. 2022, se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 5 000 €, tj. 125 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč), kde Kraj Vysočina plní roli vedoucího partnera) a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv (Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 1 250 000 Kč (1 euro = 25 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Connecting Regions AT-CZ). 

Na jednání 7. Monitorovacího výboru Programu byla žádost o změnu projektu schválena. Nyní byla ze strany Řídícího orgánu Programu (Úřad zemské vlády Dolního Rakouska se sídlem v St. Pölten) vypracována nová Smlouva EFRR, viz materiál RK-20-2019-86, př. 1. Uzavřením takto upravené smlouvy dojde dle ustanovení § 21 odst. 2 Smlouvy EFRR ke zrušení a nahrazení Smlouvy EFRR k projektu „Connecting Regions AT-CZ“ uzavřené dne 25. 7. 2017.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-20-2019-86, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-20-2019-86, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz