Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-96: Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-20-2019-96.pdf, RK-20-2019-96pr01.pdf , RK-20-2019-96pr02.pdf , RK-20-2019-96pr03.pdf , RK-20-2019-96pr04.pdf , RK-20-2019-96pr05.pdf , RK-20-2019-96pr06.pdf , RK-20-2019-96pr07.pdf , RK-20-2019-96pr08.pdf , RK-20-2019-96pr09.pdf , RK-20-2019-96pr10.pdf , RK-20-2019-96pr11.pdf , RK-20-2019-96pr12.pdf , RK-20-2019-96pr13.pdf , RK-20-2019-96pr14.pdf , RK-20-2019-96pr15.pdf , RK-20-2019-96pr16.pdf

Číslo materiálu 96
Číslo jednací RK-20-2019-96
Název Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 16
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dodatku a Dohod ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“ resp. „Dohoda“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o změnu Smlouvy dle materiálů RK-20-2019-96, př. 6, RK-20-2019-96, př. 7 a RK-20-2019-96, př. 8, RK-20-2019-96, př. 9 a RK-20-2019-96, př. 10. V jednom případě se jedná o změnu typu zdroje tepla, v jednom případě se jedná o prodloužení termínu realizace. V jednom případě se jedná o  změnu smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace. Kraj vyslovil v případě žádosti o změnu smlouvy dle materiálu RK-20-2019-96, př. 9 souhlas s převodem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla, usnesením č. 0719/13/2019/RK. Dále se ve dvou případech jedná o změnu smluvní strany z důvodu úmrtí původního příjemce dotace (u Smlouvy PR02270.0022 již došlo k výměně zdroje tepla a u Smlouvy PR02270.2733 dojde k výměně zdroje tepla, kde zároveň nový příjemce žádá o změnu typu zdroj tepla). 

Výše popsané žádosti o podstatnou změnu Smlouvy, které tvoří materiál RK-20-2019-96, př. 6, RK-20-2019-96, př. 7 a RK-20-2019-96, př. 8, RK-20-2019-96, př. 9 a RK-20-2019-96, př. 10, nemají vliv na dosažení účelu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci podpory dodatek resp. dohody k těmto Smlouvám. 

Na dofinancování změn typů instalovaných zdrojů tepla, při kterých bude docházet k navýšení dotace oproti původní Smlouvě o poskytnutí dotace, bude v krajním případě využito části finanční rezervy, kterou schválilo dne 9. 5. 2017 na svém jednání Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0223/03/2017/ZK. K této problematice si Odbor regionálního rozvoje vyžádal stanovisko Ministerstva životního prostředí ve vazbě na uznávání indikátoru financovaného jak ze zdrojů EU, tak z rozpočtu kraje. Toto stanovisko je součástí materiálu RK-20-2019-96, př. 16.

V případě, že by žádostem o změnu typu zdroje nebylo vyhověno, hrozilo by riziko odstoupení od Smlouvy ze strany příjemců dotace a nenaplnění indikátoru projektu, který je stanoven na 2486 výměn.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatky ke Smlouvám, dle materiálů RK-20-2019-96, př. 11, RK-20-2019-96, př. 15 a dále navrhuje uzavřít Dohody dle materiálů RK-20-2019-96, př. 12, RK-20-2019-96, př. 13 a RK-20-2019-96, př. 14. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-20-2019-96, př. 1, RK-20-2019-96, př. 2, RK-20-2019-96, př. 3, RK-20-2019-96, př. 4 a RK-20-2019-96, př. 5.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz