Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-98: Projektové žádosti a zajištění finančních prostředků na realizaci projektů na obnovu krátkostébelných trávníků v lokalitách PP Na skaličce, PP Pahorek u Vržanova a PP Prosenka - 130. výzva OPŽP

RK-20-2019-98.pdf, RK-20-2019-98pr01.pdf , RK-20-2019-98pr02.pdf , RK-20-2019-98pr03.pdf , RK-20-2019-98pr04.xls , RK-20-2019-98pr05.doc , RK-20-2019-98pr06.doc , RK-20-2019-98pr07.doc , RK-20-2019-98pr08.doc , RK-20-2019-98pr09.doc

Číslo materiálu 98
Číslo jednací RK-20-2019-98
Název Projektové žádosti a zajištění finančních prostředků na realizaci projektů na obnovu krátkostébelných trávníků v lokalitách PP Na skaličce, PP Pahorek u Vržanova a PP Prosenka - 130. výzva OPŽP
Zpracoval J. Říčan, K. Hladíková, D. Švengrová
Předkládá I. Fryšová, E. Horná
Počet příloh 9
Popis problému

Jedná se o schválení projektových žádostí „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“, „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“ a „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“, které lze předložit v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále také jen „OPŽP“), a zároveň se jedná o schválení finančních prostředků na jejich realizaci.

Rada kraje na svém jednání dne 28. 4. 2015 usnesením č. 0807/14/2015/RK schválila projektový záměr projektů na posílení biodiverzity a uložila odboru životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje připravit projektové žádosti a předložit je ke schválení radě kraje. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 12. 5. 2015 usnesením č. 0263/03/2015/ZK převod finančních prostředků ve výši 3 500 000 Kč, které byly postupně čerpány na přípravu projektů. Připravované projekty řeší asanační zásahy ve vybraných zvláště chráněných územích či evropsky významných lokalitách. Zajištění péče o tyto lokality je zákonnou povinností kraje vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Získáním podpory z OPŽP na realizaci těchto opatření Kraj Vysočina ušetří finanční prostředky, které by jinak musel vynaložit z vlastního rozpočtu na zabezpečení této povinnosti.

Pro specifický cíl 4.2 OPŽP je nyní vyhlášena výzva č. 130 a dle věcného zaměření této výzvy je možné z připravovaných projektů předložit projekty „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“ dle materiálu RK-20-2019-98, př. 1, „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“ dle materiálu RK-20-2019-98, př. 2, a „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“ dle materiálu RK-20-2019-98, př. 3.

Cílem projektů je obnova bývalých pastvin - krátkostébelných suchomilných trávníků. Důvodem zásahů je obnova podmínek pro další existenci cenných biotopů a na nich se nacházejících populací vzácných a zvláště chráněných druhů (a to druhů rostoucích na pastvinách). Jedná se o nápravu stavu z minulosti, kdy po vyhlášení zvláště chráněného území bylo ukončeno zemědělské hospodaření (pastva) a náhradní péče o zájmová území nedostatečně nahradila původní hospodářskou pastvu. Původně otevřené plochy suchomilných trávníků (pastvin) devastuje expanze nežádoucích bylin, s nastupující sukcesí (sukcese - přírodní vývoj) pak zarůstání křovinami a následně stromovým patrem. Bez asanačního managementu zde nelze očekávat pozitivní změny z pohledu ochrany přírody (přírodní památky).

V rámci realizace projektů dojde k redukci stromů a keřů, asanaci bylinného patra, instalaci ohradníků pro pastvu a bude zde prováděna pastva ovcí. Celkové náklady na realizaci projektů se dle zpracovaných projektových dokumentací předpokládají na cca 4,3 mil. Kč (do celkových nákladů projektů jsou v jednotlivých žádostech ještě připočteny náklady na zpracování projektových dokumentací) a je třeba zajistit jejich předfinancování a spolufinancování. Přehled nákladů jednotlivých projektů je uveden v materiálu RK-20-2019-98, př. 4. Navržená opatření jsou nestavebního a neinvestičního charakteru. Jedná se o asanační opatření péče směřující k obnově trvalého travního porostu. V rámci prioritní osy 4 OPŽP lze na uvedené projekty dosáhnout na podporu 85 % celkových způsobilých výdajů.

Nedílnou součástí projektových žádostí je dle pravidel OPŽP doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR. Jedná se o pověření  pro kontaktní osoby projektů, jejichž znění je uvedeno v materiálu RK-20-2019-98, př. 5 a materiálu RK-20-2019-98, př. 6. Dále je požadovanou přílohou projektových žádostí čestné prohlášení o schopnosti prokázat zajištění vlastních zdrojů žadatele dle materiálu RK-20-2019-98, př. 7, čestné prohlášení dle materiálu RK-20-2019-98, př. 8 a čestné prohlášení o vypořádání vlastnických vztahů dle materiálu RK-20-2019-98, př. 9. Termín pro předkládání žádostí do 130. výzvy končí 31. 10. 2019.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) a Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽPZ“) navrhují Radě Kraje Vysočina schválit znění projektových žádostí dle materiálu RK-20-2019-98, př. 1, dle materiálu RK-20-2019-98, př. 2 a dle materiálu RK-20-2019-98, př. 3, schválit znění pověření dle materiálu RK-20-2019-98, př. 5 a materiálu RK-20-2019-98, př. 6 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2019-98, př. 7, RK-20-2019-98, př. 8 a RK-20-2019-98, př. 9.

ORR a OŽPZ navrhují Radě Kraje Vysočina rozhodnout předložit projektové žádosti dle materiálů RK-20-2019-98, př. 1, RK-20-2019-98, př. 2 a RK-20-2019-98, př. 3 do 130. výzvy OPŽP.

ORR a OŽPZ zároveň navrhují Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 4,3 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu RK-20-2019-98, př. 4 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány. Pokud nebudou žádosti k projektům uvedeným v materiálu RK-20-2019-98, př. 4 schváleny ze strany Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí (poskytovatele dotace), projekty nebudou realizovány.

Projektové žádosti včetně příloh jsou podepisovány v systému pro předkládání žádostí ISKP14+ elektronicky.

Stanoviska Odbor ekonomický

Projekty na obnovu krátkostébelných trávníků v lokalitách PP Na skaličce, PP Pahorek u Vržanova a PP Prosenka nejsou uvedeny ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022. Dotace z OPŽP by měla pokrýt 85 % způsobilých výdajů.

Grémium ředitele

Souhlasí s projektovými žádostmi.

Návrh usnesení schvaluje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-20-2019-98, př. 7, RK-20-2019-98, př. 8 a RK-20-2019-98, př. 9;

rozhoduje

předložit projektové žádosti dle materiálů RK-20-2019-98, př. 1, RK-20-2019, př. 2 a RK-20-2019, př. 3 do 130. výzvy Operačního programu Životní prostředí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 4,3 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu RK-20-2019-98, př. 4 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz