Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-99: Projektová žádost „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“ – 132. výzva OPŽP 2014-2020

RK-20-2019-99.pdf, RK-20-2019-99pr01.pdf , RK-20-2019-99pr02.doc , RK-20-2019-99pr03.doc , RK-20-2019-99pr04.doc , RK-20-2019-99pr05.rtf , RK-20-2019-99pr06.doc

Číslo materiálu 99
Číslo jednací RK-20-2019-99
Název Projektová žádost „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“ – 132. výzva OPŽP 2014-2020
Zpracoval K. Hladíková, J. Joneš
Předkládá I. Fryšová, E. Horná
Počet příloh 6
Popis problému

Jedná se o schválení projektové žádosti „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“, kterou lze předložit v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“).

Rada kraje na svém jednání dne 8. 8. 2017 usnesením č. 1440/25/2017/RK schválila projektový záměr projektu na zlepšení kvality prostředí v sídlech a uložila odboru životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje připravit projekty a předložit je ke schválení radě kraje. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 12. 9. 2017 usnesením č. 0430/05/2017/ZK převod finančních prostředků ve výši 500 000 Kč, které byly postupně čerpány na přípravu projektů. Pro specifický cíl 4.4 OPŽP je nyní vyhlášena výzva č. 132. Dle věcného zaměření této výzvy je možné z připravovaných projektů předložit projekt „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín“ dle materiálu RK-20-2019-99, př. 1

Cílem projektu „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“ je zvýšit dlouhodobou perspektivu dřevin, zvýšit biodiverzitu a přispět k celkovému zlepšení kvality území, které obklopuje objekt školy a vytváří jeho bezprostřední rekreační zázemí. Projekt řeší kácení dřevin, ošetření stávajících dřevin, výsadbu dřevin, založení trávníku a rozvojovou péči o dřeviny po dobu 3 let. Celkové výdaje projektu činí 1 090 945,55 Kč, z toho způsobilé výdaje jsou předpokládané ve výši 660 000 Kč. Výše dotace je 60 % způsobilých výdajů. 

Nedílnou součástí projektových žádostí je dle pravidel OPŽP doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR. Jedná se o pověření pro kontaktní osobu projektu, jehož znění je uvedeno v materiálu RK-20-2019-99, př. 2. Dále je požadovanou přílohou projektových žádostí čestné prohlášení o schopnosti prokázat zajištění vlastních zdrojů žadatele dle materiálu RK-20-2019-99, př. 3, čestné prohlášení dle materiálu RK-20-2019-99, př. 4 a prohlášení ke způsobu naložení s vytěženou dřevní hmotou dle materiálu RK-20-2019-99, př. 6. Pro výzvu č. 132 a tudíž projektovou žádost „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“ je nutné doložit i čestné prohlášení o vlastnické struktuře dle materiálu RK-20-2019-99, př. 5. Termín pro předkládání žádostí do 132. výzvy MŽP končí 31. 10. 2019.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) a Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽPZ“) navrhují Radě Kraje Vysočina schválit znění projektové žádosti dle materiálu RK-20-2019-99, př. 1, schválit znění pověření dle materiálu RK-20-2019-99, př. 2 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-20-2019-99, př. 3, RK-20-2019-99, př. 4, RK-20-2019-99, př. 5 a RK-20-2019-99, př. 6.

ORR a OŽPZ navrhují Radě Kraje Vysočina rozhodnout předložit projektovou žádost dle materiálu RK-20-2019-99, př. 1 do 132. výzvy OPŽP. 

Projektová žádost včetně příloh je podepisována v systému pro předkládání žádostí ISKP14+ elektronicky.

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Všichni členové GŘ s PŽ souhlasí.

Návrh usnesení schvaluje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-20-2019-99, př. 3, RK-20-2019-99, př. 4, RK-20-2019-99, př. 5 a RK-20-2019-99, př. 6;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-20-2019-99, př. 1 do 132. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz