Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-06: Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

RK-20-2020-06.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-20-2020-06
Název Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19 ze dne 19. března 2019 (dále jen „zásady“), článkem 2 odst. 1 písm. j) - vyřazení majetku trvale nepotřebného pro činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, podala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“), návrh na vyřazení majetku. 

Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutími o nepotřebnosti majetku z 14. února a 29. dubna 2020 a navrhuje jeho vyřazení:

 

 • Loupač brambor a zeleniny, inv. č. 004-000-051-022, r. v. 1994, pořizovací cena (PC) 187 591,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-931, r. v. 1993, PC 87 602,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-882, r. v. 1994, PC 77 868,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-899, r. v. 1999, PC 79 957,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-756, r. v. 2001, PC 52 448,- Kč, ZC 0,- Kč.

 

Veškerý vyřazovaný majetek byl nemocnici bezúplatně převedený od zřizovatele dne 1. června 2009 na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK. Důvodem nepotřebnosti majetku je zastaralost a  nerentabilní, nebo nemožná oprava.

Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27 odst. 8 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. 

Nemocnice zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.

Návrh řešení

S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením a  následnou odbornou ekologickou likvidací.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku:

 • Loupač brambor a zeleniny, inv. č. 004-000-051-022, r. v. 1994, pořizovací cena (PC) 187 591,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-931, r. v. 1993, PC 87 602,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-882, r. v. 1994, PC 77 868,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-899, r. v. 1999, PC 79 957,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-756, r. v. 2001, PC 52 448,- Kč, ZC 0,- Kč;
souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:

 • Loupač brambor a zeleniny, inv. č. 004-000-051-022, r. v. 1994, pořizovací cena (PC) 187 591,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-931, r. v. 1993, PC 87 602,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-882, r. v. 1994, PC 77 868,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-899, r. v. 1999, PC 79 957,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-756, r. v. 2001, PC 52 448,- Kč, ZC 0,- Kč.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví (23. 6. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 8. 2020)
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz