Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-09: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky: ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky

RK-20-2020-09.pdf, RK-20-2020-09pr01.pdf , RK-20-2020-09pr02.pdf , RK-20-2020-09pr03.pdf , RK-20-2020-09pr04.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-20-2020-09
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky: ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 4
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o výběru dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku audiovizuální techniky, jejímž cílem je pořízení audiovizuální techniky a simulačních systémů do budovy Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KV. O zahájení zadávacího řízení rozhodla rada kraje na zasedání dne 10. 3. 2020 usnesením 0459/08/2020/RK.

Veřejná zakázka je spolufinancována z rozpočtu projektu, který je hrazen z prostředků Evropské unie, a to na základě zařazení akce do 27. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), specifického cíle 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení rizik a  katastrof. Projekt byl registrován pod číslem CZ.06.1.23/0.0/0.0./16_035/0002661. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22628/2017-91/1 bylo vydáno dne 19. 5. 2017.

Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na základě zpracované technické zprávy a  položkového rozpočtu na 7 490 000 Kč bez DPH. Tato částka byla označena jako cena maximálně přípustná.

Pro výběr dodavatele bylo použito otevřené řízení. Veřejná zakázka byla zahájena v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 18. 3. 2020. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 5. 5. 2020 v 10:00 hodin. Zadavatel obdržel v této lhůtě 3 nabídky, které byly otevřeny osobami pověřenými zadavatelem téhož dne od 10:05 hodin. Všechny nabídky vyhověly požadavkům zákona.

Posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a vyhodnocením nabídek byla usnesením 0459/08/2020/RK pověřena hodnotící komise, která dne 11. 5. 2020 provedla hodnocení nabídek, písemná Zpráva o hodnocení nabídek je předmětem materiálu RK-20-2020-09, př. 1. Dále komise provedla téhož dne posouzení splnění podmínek účasti dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, o posouzení komise vyhotovila samostatnou Zprávu, která je předmětem materiálu RK-20-2020-09, př. 2. Účastník byl požádán o  objasnění předložených údajů dle § 46 odst. 1 zákona ve lhůtě 8 dnů od doručení žádosti, vyzvaný účastník objasnění nepodal. Komise proto z důvodu finančního rozdílu mezi první a  druhou nabídkou rozhodla o opětovném vyzvání k objasnění, na které vyzvaný účastník reagoval s konstatováním, že se rozhodl vysvětlení nepodat z důvodu dalšího nezájmu o účast ve veřejné zakázce. Komise proto doporučila účastníka vyloučit z účasti v zadávacím řízení podle § 48 odst. 2 písm. b) a c) zákona a přistoupila k posouzení splnění podmínek účasti účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena na druhém místě. I tento účastník byl podle § 46 odst. 1 zákona vyzván k objasnění předložených údajů ve lhůtě 8 dnů ode dne doručení žádosti. Objasnění bylo zasláno ve stanovené lhůtě dne 9. 6. 2020. Komise dne 15. 6. 2020 posoudila splnění podmínek účasti tohoto účastníka se závěrem, že splnil veškeré podmínky účasti stanovené zákonem i  zadavatelem. O posouzení splnění podmínek účasti tohoto účastníka vyhotovila Zprávu, která je předmětem materiálu RK-20-2020-09, př. 3.

Průběh zadávacího řízení je popsán v Protokolu o jednání komise, který je obsahem materiálu RK-20-2020-09, př. 4.

Návrh řešení

K rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je podle Pravidel Rady Kraje o zadávání veřejných zakázek č. 07/17 oprávněná rada kraje. Odbor zdravotnictví proto navrhuje, aby rada kraje přijala skutečnosti uvedené v materiálech RK-20-2020-09, př. 1 a RK-20-2020-09, př. 2, RK-20-2020-09, př. 3 a RK-20-2020-09, př. 4 a vybrala k uzavření smlouvy účastníka v souladu se závěry hodnotící komise.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

vybrat dodavatele AV MEDIA a.s., IČO: 48108375 se sídlem Pražská 1335/63, 10200 Praha, k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „ZZS KV – Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky“;

ukládá

odboru zdravotnictví zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 31. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz