Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-16: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - příjem finančního daru od společnosti ČEPS, a.s. za účelem podpory kraje v období pandemie COVID-19

RK-20-2020-16.pdf, RK-20-2020-16pr01.PDF

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-20-2020-16
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - příjem finančního daru od společnosti ČEPS, a.s. za účelem podpory kraje v období pandemie COVID-19
Zpracoval R. Šalandová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina v rámci aktivního řešení problematiky související s pandemií COVID-19 požádal společnost ČEPS, a.s. o poskytnutí finančního daru. Představenstvo společnosti ČEPS, a.s. žádosti vyhovělo a společnost kraji nabídla finanční dar ve výši 400 000 Kč za účelem následného pořízení výpočetní techniky a příslušenství do dětských domovů kraje na podporu dálkového vzdělávání  v období pandemie COVID-19.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí finančního daru dle materiálu RK-20-2020-16, př. 1 a schválit rozpočtové opatření, kterým budou navýšeny příjmy a výdaje rozpočtu kraje o finanční prostředky přijaté ze smlouvy o poskytnutí finančního daru.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě finančního daru od společnosti ČEPS, a.s. ve výši 400 000 Kč – příspěvek na pořízení výpočetní techniky a příslušenství do dětských domovů kraje na podporu dálkového vzdělávání v období pandemie COVID-19.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt finanční dar na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2020-16, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 5213 – Krizová opatření, položka 2321 – Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 5213 – Krizová opatření) rozpočtu kraje o finanční dar od společnosti ČEPS, a.s. ve výši 400 000 Kč dle materiálu RK-20-2020-16, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz