Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-18: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované MŠMT na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020

RK-20-2020-18.pdf, RK-20-2020-18pr01.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-20-2020-18
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované MŠMT na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020
Zpracoval M. Kastner, K. Smetanová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí dotace z dotačního programu MŠMT na podporu ústředních a  mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020.

Rozhodnutím MŠMT č. 0010/8/SOU/2020, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020, které bylo vydáno dne 19. 5. 2020, byla přidělena Obchodní akademii a  Hotelové škole Havlíčkův Brod dotace ve výši 101 000 Kč (RK-20-2020-18, př. 1) na realizaci projektu Ekonomický tým 2020.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje:

  • schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o neinvestiční dotaci MŠMT na dotační program Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020 ve výši 101 000 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizované příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod o poskytnuté finanční prostředky ve  výši 101 000 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 101 000 Kč – na dotační program Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020 (ÚZ 33166).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ve výši 101 000 Kč na dotační program Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod o finanční prostředky ve  výši 101 000 Kč na projekt Ekonomický tým 2020 realizovaný v rámci programu Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020 dle materiálu RK-20-2020-18, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz