Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-25: Žádost o prominutí ceny za užívání silniční stavby a silničního pozemku při zvláštním užívání silnic mimo provádění stavebních prací

RK-20-2020-25.pdf, RK-20-2020-25pr01.pdf

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-20-2020-25
Název Žádost o prominutí ceny za užívání silniční stavby a silničního pozemku při zvláštním užívání silnic mimo provádění stavebních prací
Zpracoval Z. Čech, S. Juránek
Předkládá H. Strnadová, I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Na Kraj Vysočina se obrátil spolek Maverick Rescue z. s., IČO 22662090, se sídlem Žebětín ev. č. 1082 641 00 Brno-Žebětín, pořadatel mezinárodních závodů automobilů do vrchu s názvem akce „3. Vírské serpentiny" s žádostí o snížení ceny za užití komunikace při konání výše uvedeného závodu. 

Způsob uzavírání smluv o stanovení podmínek užívání silniční stavby a silničního pozemku a stanovení ceny za toto užívání je vymezen v Nařízení ředitele KSÚSV N 26/2020 ze dne 20. 3. 2020. Nařízení je vydáno v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace schválenými usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0117/02/2019/ZK ze dne 19. 3. 2019.

Z nařízení vyplývá, že KSÚSV je povinna uzavřít se žadatelem smlouvu o stanovení podmínek užívání silniční stavby a silničního pozemku a stanovit cenu za toto užívání. Rada kraje může na základě doporučení KSÚSV rozhodnout prominout cenu za užívání silniční stavby a silničního pozemku při zvláštním užívání silnic mimo provádění stavebních prací. 

Návrh řešení

Prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství bylo vyžádáno stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysoičny (KSÚSV), která pro snížení ceny za užití komunikace pro pořádání mezinárodních závodů automobilů do vrchu „3. Vírské serpentiny" neshledala důvod. KSÚSV bude s pořadatelem závodů postupovat standardní procedurou v souladu s Nařízením ředitele KSÚSV N 26/2020.

Na základě výše uvedeného odbor sekretariátu hejtmana a odbor dopravy navrhuje neprominout cenu za užívání silniční stavby a silničního pozemku při zvláštním užívání silnic mimo provádění stavebních prací subjektu Maverick Rescue z. s., IČO 22662090, se sídlem Žebětín ev. č. 1082 641 00 Brno-Žebětín, v rámci akce „3. Vírské serpentiny“ ve výši 133 632 Kč dle materiálu RK-20-2020-25, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

neprominout cenu za užívání silniční stavby a silničního pozemku při zvláštním užívání silnic mimo provádění stavebních prací subjektu Maverick Rescue z. s., IČO 22662090, se sídlem Žebětín ev. č. 1082 641 00 Brno-Žebětín, v rámci akce „3. Vírské serpentiny“ ve výši 133 632 Kč dle materiálu RK-20-2020-25, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 23. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz