Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-32: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“

RK-20-2020-32.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-20-2020-32
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany řídícího orgánu Operačního programu „Interreg V-A Rakousko – Česká republika“, Úřadu vlády Dolního Rakouska, v rámci projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“, akronym „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“, registrační číslo ATCZ109. Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem.

Usnesením č. 0140/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 („Zastupitelstvo kraje schvaluje účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-02-2016-73, př. 1. se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 2 353 €, tj. 63 531 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,00 Kč); převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 635 310 Kč (1 euro = 27,00 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu.

Projekt „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Přijatá dotace ze strany řídícího orgánu kryje 85 % z certifikované částky za 4. monitorovací období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019, tj. 1 468,79 €. Dne 5. 6. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u Sberbank CZ, a.s., č. ú.: 4200170192/6800 dotace ve výši 1 468,79 €. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ o částku 38 740,36 Kč (1 468,79 €).

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 38 740,36 Kč (1 468,79 €).

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od řídícího orgánu ve výši 38 740,36 Kč (1 468,79 EUR), které jsou určeny na financování projektu Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 38 740,36 Kč (1 468,79 €).

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz