Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-39: Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

RK-20-2020-39.pdf, RK-20-2020-39pr01.pdf , RK-20-2020-39pr02.pdf , RK-20-2020-39pr03.pdf , RK-20-2020-39pr04.pdf , RK-20-2020-39pr05.pdf , RK-20-2020-39pr06.pdf , RK-20-2020-39pr07.pdf , RK-20-2020-39pr08.pdf , RK-20-2020-39pr09.pdf , RK-20-2020-39pr10.pdf , RK-20-2020-39pr11.pdf , RK-20-2020-39pr12.pdf , RK-20-2020-39pr13.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-20-2020-39
Název Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 13
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dohody a Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a  Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Seznam jednotlivých změn je součástí materiálu RK-20-2020-39, př. 1

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o změnu Smlouvy dle materiálů RK-20-2020-39, př. 6, RK-20-2020-39, př. 7, RK-20-2020-39, př. 8, a RK-20-2020-39, př. 9. V jednom případě se jedná o změnu smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace, kde kraj vyslovil souhlas s převodem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla usnesením č. 0236/04/2020/RK. V jednom případě se jedná o změnu trvalého pobytu příjemce. Ve dvou případech se jedná o změnu typu zdroje tepla (v případě Smlouvy PR02737.0439 žádá příjemce zároveň o změnu čísla bankovního účtu). 

Žádosti o podstatnou změnu Smluv, které tvoří materiály RK-20-2020-39, př. 6, RK-20-2020-39, př.  7, RK-20-2020-39, př. 8 a RK-20-2020-39, př. 9, nemají vliv na dosažení účelu projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci Dohodu resp. Dodatky k těmto Smlouvám.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu ke Smlouvě dle materiálu RK-20-2020-39, př. 10 a dále Dodatky ke Smlouvám dle materiálů RK-20-2020-39, př. 11, RK-20-2020-39, př. 12 a RK-20-2020-39, př. 13. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-20-2020-39, př. 2, RK-20-2020-39, př. 3, RK-20-2020-39, př. 4 a  RK-20-2020-39, př. 5.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz