Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-45: Zrušení usnesení 0114/02/2017/ZK a darování pozemků v k. ú. a obci Světnov

RK-20-2020-45.pdf, RK-20-2020-45pr01.xlsx , RK-20-2020-45pr02.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-20-2020-45
Název Zrušení usnesení 0114/02/2017/ZK a darování pozemků v k. ú. a obci Světnov
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o zrušení usnesení 0114/02/2017/ZK a darování pozemků obci Světnov.

Usnesením 0114/02/2017/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít s obcí Světnov Smlouvu o  budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov zastavěnou chodníkem, ve které se Kraj Vysočina zaváže převést část pozemku par. č. 207/3 do vlastnictví obce Světnov. Záměrem obce Světnov bylo vybudovat chodník na části pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov. Tato smlouva s obcí Světnov z důvodů nesoučinnosti obce uzavřena nebyla.

Na základě usnesení 1889/36/2016/RK ze dne 1. 11. 2016 byla s obcí Světnov uzavřena Smlouva zakládající právo provést stavbu - chodník podél vozovky II/350 v obci Světnov. Investorem této stavby byla obec Světnov. Akcí byl dotčen pozemek par. č. 207/3, jehož vlastníkem je Kraj Vysočina. Smlouva byla uzavřena dne 14. 11. 2016.

Obec Světnov požádala dopisem ze dne 14. 5. 2020 o majetkoprávní vypořádání  pozemků zastavěných chodníkem podél silnice II/350 a předložila geometrický plán č. 678-93/2019, kterým byl chodník zaměřen. Obec zároveň předložila kolaudační souhlas s užíváním uvedené stavby vydaný Městským úřadem Žďár nad Sázavou dne 10. 3. 2020. Akce byla financována ze SFDI. Vzhledem k tomu, že stavba chodníku u silnice II/350 v obci  Světnov byla ukončena a  geometricky zaměřena, nebude již s obcí uzavřena Smlouva o budoucí darovací smlouva na část pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov. Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených uvedenou stavbou bude řešeno převodem pozemků zaměřených předloženým geometrickým plánem formou daru z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Světnov.

Geometrickým plánem č. 678-93/2019 byly z pozemku par. č. 207/3 odděleny pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-45, př. 1. Jedná se o pozemky pod chodníkem a zelení. 

Pozemek par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov získal Kraj Vysočina na základě Smlouvy o  bezúplatném převodu podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb. ze dne 28. 7. 2008, právní účinky vkladu práva ke dni 16. 1. 2009. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 671 pro k. ú. a obec Světnov. 

Návrh řešení

OM navrhuje zrušit usnesení 0114/02/2017/ZK ze dne 28. 3. 2017. Tímto usnesením rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí  Světnov na část pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov, ve které se Kraj Vysočina zaváže převést část pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov zastavěnou chodníkem do vlastnictví obce Světnov. Stavba chodníku na části pozemku par. č. 207/3    v k. ú. a obci Světnov byla dokončena a geometricky zaměřena a uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 207/3 je již bezpředmětné.

OM dále navrhuje převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-45, př. 1, oddělené geometrickým plánem č. 678-93/2019 z pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Světnov. Pozemky se nacházejí pod chodníkem a zelení podél silnice II/350 a jsou pro kraj nepotřebné a nevyužitelné.

Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-20-2020-45, př. 1, oddělených geometrickým plánem č. 678-93/2019 z pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov a doporučit zastupitelstvu kraje:

  • zrušit usnesení 0114/02/2017/ZK ze dne 28. 3. 2017;
  • rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-20-2020-45, př. 1, oddělené geometrickým plánem č. 678-93/2019 z pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Světnov.
Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KSÚSV souhlasí s převodem uvedených pozemků do vlastnictví obce Světnov.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH bere uvedený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-20-2020-45, př. 1, oddělených geometrickým plánem č. 678-93/2019 z pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Světnov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • zrušit usnesení 0114/012/2017/ZK ze dne 28. 3. 2017;
  • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-45, př. 1, oddělené geometrickým plánem č.  678-93/2019 z pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Světnov.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz