Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-49: Uzavření nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“

RK-20-2020-49.pdf, RK-20-2020-49pr01.xls

Číslo materiálu 49
Číslo jednací RK-20-2020-49
Název Uzavření nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření nájemních smluv na pozemcích zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Brtnice obchvat“.

Kraj Vysočina je investorem stavby „II/405 Brtnice obchvat“, která by měla být spolufinancována z prostředků SFDI. Jedná se o novostavbu obchvatu Brtnice v celkové délce 3,80 km. Přeložka silnice II/405 je navržena v kategorii S 9,5/90 s rozšířením odbočovacích jízdních pruhů v navržených křižovatkách. Navržené řešení stavby je v souladu s Územním plánem Brtnice a je v souladu s koridorem stanoveným v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina.

Podle aktualizované projektové dokumentace vypracované společností DOPRAPLAN s.r.o. jsou dočasným záborem výše uvedené stavby dotčeny nové pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-49, př. 1. V rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Brtnice obchvat“ je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených dočasným záborem stavby. Jedná se o uzavření nájemních smluv. Celková výměra nově dotčených pronajímaných pozemků je 1901 m2.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít s vlastníky pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Brtnice obchvat“ v katastrálním území Brtnice dle materiálu RK-20-2020-49, př. 1, nájemní smlouvy, za cenu stanovenou dohodou ve výši 10 Kč/m2/rok na dobu 1 roku od předání staveniště zhotoviteli. Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s navrženým usnesením

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“ nájemní smlouvy mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce na části pozemků v rozsahu dočasného záboru za podmínek a cenu dle materiálu RK-20-2020-49, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz